Administracinė informacija

Administracinė informacija

VTPT nuostatai

PATVIRTINTA
                                                                                       Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
                                                                                       2003 m. liepos 11 d. įsakymu  Nr. V-425 (Lietuvos
                                                                                       Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m.
                                                                                       lapkričio 26 d. įsakymo Nr. V-1022 redakcija)

 

VALSTYBINĖS TEISMO PSICHIATRIJOS TARNYBOS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau –VTPT) yra Lietuvos Respublikos nacionalinės sveikatos sistemos biudžetinė įstaiga, kurios pagrindinė paskirtis yra teisės aktų nustatyta tvarka atlikti teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizes, teikti specialisto išvadas pagal prokurorų ir ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnų užduotis.

2. VTPT savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksu, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais įstatymais ir teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

3. VTPT vykdo teisės aktų nustatytas funkcijas ir yra išlaikoma iš valstybės biudžeto asignavimų ir kitų valstybės pinigų fondų lėšų, gali būti finansuojama ir iš kitų įstatymuose numatytų finansavimo šaltinių.

4. VTPT savininkė yra valstybė. VTPT savininko teises ir pareigas įgyvendina Sveikatos apsaugos ministerija.

5. VTPT yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitas Lietuvos Respublikoje registruotame banke, antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir įstaigos pavadinimu.

6. VTPT vieši pranešimai ar kita informacija skelbiama tarnybos interneto tinklalapyje (www.vtpt.lt). Teisės aktų nustatytais atvejais vieši pranešimai skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

7. VTPT nuostatai keičiami ar papildomi teisės aktų nustatyta tvarka.

8. VTPT buveinės adresas: A. Kojelavičiaus g. 121, LT-11106, Vilnius, Lietuvos Respublika.
 

II SKYRIUS

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS KOMPETENCIJA ĮGYVENDINANT VTPT SAVININKO TEISES IR PAREIGAS

9. Sveikatos apsaugos ministerija:

9.1. tvirtina, keičia ir papildo VTPT nuostatus;

9.2. priima į pareigas ir iš jų atleidžia VTPT direktorių, nustato jo darbo užmokestį;

9.3. priima sprendimą dėl VTPT buveinės pakeitimo;

9.4. priima sprendimą dėl VTPT reorganizavimo ar likvidavimo;

9.5. priima sprendimą dėl VTPT filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

9.6 skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

9.7 nustato VTPT privalomas veiklos užduotis ir jų finansavimo bei įgyvendinimo tvarką;

9.8. tvirtina VTPT atliekamų teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizių kainas;

9.9. tvirtina VTPT lėšų sąmatas;

9.10. skiria valstybės biudžeto lėšas VTPT išlaikyti, sąmatose, Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintuose strateginiuose veiklos planuose, programose numatytoms priemonėms finansuoti;

9.11. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstatyme, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 926 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“, ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir šiuose nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.“

10. Sveikatos apsaugos ministerijos sprendimai įforminami raštu.

III SKYRIUS

VTPT VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS 

11. VTPT veiklos tikslai:

11.1. atlikti teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizes;

11.2. teikti specialisto išvadas pagal prokurorų ir ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnų užduotis.

12. VTPT, įgyvendindama šiuos tikslus, atlieka šias funkcijas:

12.1. atlieka teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizes baudžiamajame, civiliniame ir administraciniame procese;

12.2. teikia specialisto išvadas pagal prokurorų ir ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnų užduotis;

12.3. esant būtinosios psichiatrinės pagalbos indikacijų, ekspertizės atlikimo metu tiriamajam skiria gydymą, o esant kitų sveikatos būklės sutrikimų, siunčia juos į asmens sveikatos priežiūros įstaigas;

12.4. atlieka teismo psichiatrijos ir teismo psichologijos srities mokslinius tyrimus, rengia ir aprobuoja ekspertinio tyrimo metodikas, dalyvauja rengiant mokslines programas;

12.5. rengia teismo psichiatrus ekspertus ir teismo psichologus ekspertus, suteikia jiems teismo psichiatrų ekspertų, teismo psichologų ekspertų kvalifikaciją;

12.6. pagal sutartis su mokymo įstaigomis dalyvauja rengiant studentus, rezidentus ir specialistus;

12.7. organizuoja teismo psichiatrijos ir teismo psichologijos specialistų kvalifikacijos kėlimo seminarus, kursus, mokslines konferencijas;

12.8. koordinuoja teismo psichiatrijos ekspertinių padalinių darbą, kontroliuoja, ar ekspertizės atliekamos laiku ir kokybiškai;

12.9. teikia metodinę pagalbą teismams, prokuratūrai ir ikiteisminio tyrimo įstaigoms;

12.10. esant galimybei, atlieka tyrimus kitų juridinių ir fizinių asmenų prašymu. Šiais atvejais juridiniai ir fiziniai asmenys už atliktus tyrimus apmoka VTPT sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka;

12.11. taiko naujus mokslo ir technikos laimėjimus ekspertinėje praktikoje;

12.12. rengia teisės aktų, susijusių su teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertize, techninių priemonių ir specialių žinių panaudojimu, projektus;

12.13. bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio valstybių teismo ekspertizės įstaigomis, tarptautinėmis organizacijomis, mokslo institucijomis;

12.14. kaupia ir tvarko ekspertizėms bei tyrimams, mokslo tiriamajai ir metodinei veiklai reikalingus informacinius duomenis;

12.15. pagal kompetenciją priima ir nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir skundus;

12.16. vykdo kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas funkcijas.

13. VTPT, teisės aktuose nustatyta tvarka licencijuojamoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, privalo turėti licenciją.

IV SKYRIUS

VTPT TEISĖS

14. VTPT, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir atlikdama jai nustatytas funkcijas, turi teisę:

14.1. užsiimti nuostatų nustatyta veikla Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų;

14.2. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka valdyti ir naudoti patikėjimo teisėmis perduotą turtą, disponuoti šiuo turtu;

14.3. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka valdyti ir naudoti panaudos teise perduotą turtą;

14.4. Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka gauti paramą VTPT funkcijoms atlikti;

14.5. naudoti VTPT teisėtus finansinius išteklius nuostatuose numatytiems veiklos tikslams ir funkcijoms įgyvendinti;

14.6. sudaryti sutartis su Lietuvos Respublikos ir užsienio juridiniais ir fiziniais asmenimis;

14.7. gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją VTPT kompetencijai priskirtais klausimais;

14.8. teikti siūlymus dėl VTPT nuostatų keitimo ar papildymo;

14.9. suderinus su savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija, steigti padalinius ir nutraukti jų veiklą;

14.10. nepažeisdama teisės aktų reikalavimų naudotis teismo ekspertų darbo rezultatais;

14.11. teisės aktų nustatyta tvarka gauti pajamų iš kitų šaltinių.

V SKYRIUS

VTPT VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
 

15. VTPT veikia pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą metinį veiklos planą.

16. VTPT vadovauja direktorius, kurį į pareigas viešojo konkurso būdu Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo nustatyta tvarka priima ir iš jų atleidžia sveikatos apsaugos ministras. Viešąjį konkursą organizuoja ir jo nuostatus tvirtina sveikatos apsaugos ministras.

17. VTPT direktorius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas sveikatos apsaugos ministrui.

18. VTPT direktorius:

18.1. organizuoja VTPT darbą, kad būtų įgyvendinami VTPT tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;

18.2. užtikrina, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir VTPT nuostatų;

18.3. nustatyta tvarka priima į darbą, skiria į pareigas ir atleidžia VTPT darbuotojus;

18.4. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais, nustato VTPT darbuotojų darbo užmokesčio dydį;

18.5. pagal kompetenciją skiria VTPT darbuotojams drausmines nuobaudas, skatina juos bei skiria pašalpas;

18.6. nustatyta tvarka užtikrina VTPT darbuotojų saugą ir sveikatos apsaugą;

18.7. rūpinasi VTPT darbuotojų kvalifikacijos tobulinimu;

18.8. pagal kompetenciją leidžia įsakymus ir kitus įsakymais patvirtintus vidaus dokumentus, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;

18.9. VTPT vardu pasirašo sutartis su juridiniais ir fiziniais asmenimis arba įgalioja sudaryti sutartis kitą VTPT darbuotoją;

18.10. atstovauja VTPT teisme, Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijose ir įstaigose, tarptautinėse organizacijose;

18.11. suderinęs su Sveikatos apsaugos ministerija, tvirtina VTPT struktūrą ir darbuotojų pareigybių sąrašą;

18.12. tvirtina VTPT darbo tvarkos taisykles, darbuotojų (išskyrus savo) pareigybių aprašymus, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus;

18.13. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

18.14. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą VTPT vidaus kontrolę;

18.15. teisės aktų nustatyta tvarka sudaro kvalifikacijos komisiją teismo eksperto kvalifikacijai suteikti, teismo eksperto kvalifikacijai patikrinti ir išduoto teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo terminui pratęsti, sustabdyti ar pažymėjimą pripažinti negaliojančiu;

18.16. atlieka kitas savo pareigybės aprašyme ir kituose teisės aktuose nustatytas pareigas.

VI SKYRIUS

VTPT VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

19. VTPT buhalterinė apskaita organizuojama ir finansinių bei biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai sudaromi ir teikiami Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. VTPT skirtos biudžeto ir kitos gaunamos lėšos naudojamos Vyriausybės nustatyta tvarka.

20. Už finansinę veiklą VTPT atsiskaito Sveikatos apsaugos ministerijai.

21. VTPT valstybinį auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

22. VTPT vidaus kontrolė ir vidaus auditas atliekamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu ir kitais vidaus auditą reglamentuojančiais teisės aktais.

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

23. VTPT reorganizuojama ir likviduojama Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Darbo užmokestis

Eil. Nr. 

Pareigybės pavadinimas

2018 m. 

2019 m. III ketv.

Darbuotojų skaičius

Vid. mėn. DU Eur

Darbuotojų skaičius

Vid. mėn. DU Eur

1

Viršininkas 

8

2094

7

2697

2

Teismo psichiatras ekspertas   

27

1783

29

2375

3

Teismo psichologas ekspertas     

18

1624

18

2154

4

Medicinos registratorius

23

661

18

890

5

Psichikos sveikatos slaugytoja

31

512

30

797

6

Nekvalifikuotas darbuotojas

44

420

45

568

Paskatinimai ir apdovanojimai

2019 metais VTPT paskatinimų ir apdovanojimų darbuotojams nebuvo.

Viešieji pirkimai
Tarnybiniai lengvieji automobiliai

Automobilio markė

Valst. Nr.

Gamybos metai

Ford tranzit

EDV-082

2008-09-01

Volvo S-80

RVT-222

2001-11-05

VW Golf

GBO-434

2012-05-03

Honda FR-V

CBC-087

2006-07-26

Suzuku Sx4 -Cross

HHK-752

2014-09-09

Tayota Corolla

EDC- 476

2006-04-25

Suzuki Sx4

GZN-776

2013-11-12

VW Passat

JBN-840

2015-12-01

Ssang Yong Tivoli

JTO-387

2017-05-23

VW Golf

KSE-233

2018-11-06

Paskutinį kartą redaguota: 2019-12-12 14:55