Ekspertinė veikla

Ekspertinė veikla

VTPT veiklos sritis, tikslai ir funkcijos

  • Teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizių atlikimas baudžiamajame, civiliniame ir administraciniame procese pagal ikiteisminio tyrimo teisėjo ar teismo nutartis;
  • Specialisto išvadų teikimas pagal prokurorų ir ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnų užduotis;
  • Teismo psichiatrų ekspertų ir teismo psichologų ekspertų rengimas ir teismo psichiatrų ekspertų, teismo psichologų ekspertų kvalifikacijos suteikimas;
  • Dalyvavimas studentų, rezidentų ir specialistų rengime pagal sutartis su mokymo įstaigomis;
  • Metodinės pagalbos teikimas teismams, prokuratūroms ir ikiteisminio tyrimo įstaigoms;
  • Teisės aktų, susijusių su teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertize, techninių priemonių ir specialių žinių panaudojimu, projektų rengimas;
  • Bendradarbiavimas su Lietuvos ir užsienio valstybių teismo ekspertizės įstaigomis, tarptautinėmis organizacijomis, mokslo institucijomis;
  • Teismo psichiatrijos ir teismo psichologijos specialistų kvalifikacijos kėlimo seminarų, kursų, mokslinių konferencijų organizavimas.

Ekspertų sąrašas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymo 21 str. 3 d. Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2017-06-19 direktoriaus įsakymu Nr. 12P-19 patvirtinti Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos teismo psichiatrų ekspertų teismo psichologų ekspertų kvalifikacinių kategorijų nuostatai.(toliau - Nuostatai). Vadovaujantis šiais nuostatais, Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ekspertų kvalifikacinių kategorijų suteikimo komisija:

9 teismo ekspertams suteikė 3-ąją kategoriją, 8 teismo ekspertams - 2-ąją kategoriją, 16 teismo ekspertų - aukščiausiąją 1-ąją kategoriją.

Eil.

Nr.

 

Vardas, pavardė

 

Kvalifikacija    

 

1

ANDRIUŠKEVIČIENĖ Laura

3-ios kategorijos teismo psichiatrė ekspertė

2

BRAZAUSKIENĖ Sandra

3-ios kategorijos teismo psichiatrė ekspertė

3

BUTKUS Gintaras

1-os kategorijos teismo psichologas ekspertas

4

ČĖSNAITĖ Eglė

3-ios kategorijos teismo psichiatrė ekspertė

5

DIDŽIOKIENĖ Jolanta

1-os kategorijos teismo psichiatrė ekspertė

6

DIKTANAS Virginijus

1-os kategorijos teismo psichiatras ekspertas

7

DRAZDAUSKIENĖ Ramunė

1-os kategorijos teismo psichiatrė ekspertė;

2-os kategorijos teismo vaikų ir paauglių psichiatrė ekspertė

8

GLINSKIENĖ Audronė

1-os kategorijos teismo psichologė ekspertė

9

GRUZDIENĖ Silvija

1-os kategorijos teismo psichiatrė ekspertė

10

JONELIŪKŠTIENĖ Vilma

1-os kategorijos teismo psichologė ekspertė

11

JUŠČIUVIENĖ Vida

1-os kategorijos teismo psichologė ekspertė

12

JUODAKYS Mantas

2-os kategorijos teismo psichiatras ekspertas

13

KARMAZAITĖ-KARNACKIENĖ Ingrida

1-os kategorijos teismo psichologė ekspertė;

3-ios kategorijos teismo vaikų ir paauglių psichologė ekspertė 

14

KAROBLIENĖ Eimantė

3-ios kategorijos teismo vaikų ir paauglių psichiatrė ekspertė

15

KUČINSKIENĖ Vilija

2-os kategorijos teismo psichologė ekspertė

16

MAČIŪNIENĖ Nadežda

1-os kategorijos teismo psichiatrė ekspertė

17

MARTINKIENĖ Vaiva

1-os kategorijos teismo psichiatrė ekspertė

18

MEŠKELĖ Julius

3-ios kategorijos teismo psichiatras ekspertas

19

MIKUČIONIS Kęstutis

3-ios kategorijos teismo psichiatras ekspertas

20

PAULAVIČIUS Laisvutis

2-os kategorijos  teismo psichiatras ekspertas

21

PRIŽGINĖ Dovilė

2-os kategorijos teismo vaikų ir paauglių  psichologė ekspertė

22

RAŠČIAUSKAITĖ Zuzana Jolanta

1-os kategorijos teismo psichiatrė ekspertė

23

RAZMAITĖ Julija 

3-ios kategorijos teismo psichologė ekspertė

24

RIDIKAS Mykolas

2-os kategorijos eismo psichologas ekspertas

25

REPOVAS Sergejus

3-ios kategorijos teismo psichiatras ekspertas

26

SALIALIONĖ Ieva

3-ios kategorijos teismo psichologė ekspertė;
3-ios kategorijos teismo vaikų ir paauglių psichologė ekspertė

27

SIMANAUSKAS Sigitas

1-os kategorijos teismo psichiatras ekspertas

28

STANAITIENĖ Sigutė

3-ios kategorijos teismo vaikų ir paauglių psichiatrė ekspertė

29

SURVILAITĖ Aurelija

3-ios kategorijos teismo psichiatrė ekspertė

30

ŠIAULYTĖ Agnė

2-os kategorijos teismo vaikų ir paauglių psichologė ekspertė

31

ŠAKAVIČIENĖ Sandrina

1-os kategorijos teismo psichiatrė ekspertė

32

ŠLIOŽIENĖ Laurina

2-os kategorijos teismo psichiatrė ekspertė

33

TAMAŠAUSKAS Darius

1-os kategorijos teismo psichiatras ekspertas

34

ZUBIENĖ Eglė

1-os kategorijos teismo psichologė ekspertė

Ekspertinių padalinių darbo reglamentas

Įsigalioja nuo 2019-02-22

                                                                                               PATVIRTINTA
                                                                                               Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos
                                                                                               prie Sveikatos apsaugos ministerijos
                                                                                               direktoriaus 2014 m. spalio 6 d. įsakymu
                                                                                               Nr.12P-38 (VTPT direktoriaus 2019 m.
                                                                                               sausio 22 d. įsakymo Nr. 12P-3 redakcija)

 

VALSTYBINĖS TEISMO PSICHIATRIJOS TARNYBOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
EKSPERTINIŲ PADALINIŲ DARBO REGLAMENTAS

 

Respublikinis teismo psichiatrijos skyrius:
• atlieka pakartotines ambulatorines ir stacionarias teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizes baudžiamosiose, civilinėse ir administracinėse bylose, išskyrus tuos atvejus, kai nutartyje ekspertizę nurodyta atlikti konkrečiam skyriui;
• direktoriaus nurodymu atlieka itin sudėtingas pirmines teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizes, kai nutartyje nenurodyta ekspertizę atlikti konkrečiam skyriui;
• konsultuoja stacionarinio Utenos ir visų ambulatorinių skyrių ekspertus;
• esant poreikiui teikia specialisto išvadas teismo psichiatrijos, teismo psichologijos klausimais.
Adresas: A. Kojelavičiaus g. 121, 11106 Vilnius, tel.: (8~5) 267 7207.

Vaikų ir paauglių teismo psichiatrijos skyrius:
• atlieka ambulatorines teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizes baudžiamosiose bylose vaikams ir paaugliams iki 18 m. amžiaus nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos;
• atlieka ambulatorines teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizes civilinėse ir administracinėse bylose vaikams ir paaugliams iki 18 m. amžiaus, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos;
• teikia specialisto išvadas ir konsultacijas vaikų ir paauglių teismo psichiatrijos, teismo psichologijos klausimais.
Laikas: antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 val.
Adresas: A. Kojelavičiaus g. 121, 11106 Vilnius, tel.: (8~5) 246 1498; 246 1556.

Utenos stacionarinis ekspertinis skyrius:
I poskyris
• atlieka visas stacionarines teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizes baudžiamosiose bylose suimtiems asmenims (vyrams, moterims ir nepilnamečiams), nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos;
• teikia specialisto išvadas teismo psichiatrijos, psichologijos klausimais.
II poskyris
• atlieka visas stacionarines teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizes baudžiamosiose ir civilinėse bylose nesuimtiems asmenims (vyrams, moterims ir nepilnamečiams) nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos;
• atlieka ambulatorines teismo psichiatrijos ekspertizes baudžiamosiose bei civilinėse bylose Utenos m., Utenos r. ir Molėtų r. gyventojams;
• atlieka ambulatorines teismo psichologijos ekspertizes baudžiamosiose bei civilinėse bylose Utenos m., Utenos r. ir Molėtų r. gyventojams;
• teikia specialisto išvadas teismo psichiatrijos, teismo psichologijos klausimais Utenos m., Utenos r. ir Molėtų r. teisėsaugos institucijoms.
Adresas: Aušros g. 30, 28145 Utena, tel./faks. (8~389) 61808

Vilniaus teismo psichiatrijos skyrius:
• atlieka ambulatorines teismo psichiatrijos ekspertizes baudžiamosiose bylose nesuimtiems, suimtiems bei nuteistiems asmenims Lukiškių tardymo izoliatoriuje - kalėjime (taip pat ir etapuotiems asmenims iš Šiaulių tardymo izoliatoriaus);
• atlieka ambulatorines teismo psichiatrijos ekspertizes civilinėse ir administracinėse bylose;
• atlieka pomirtines teismo psichiatrijos ekspertizes;
• atlieka teismo psichologijos ekspertizes;
• teikia specialisto išvadas ir konsultacijas teismo psichiatrijos, teismo psichologijos klausimais. 
Skyriaus veiklos teritorija: Vilniaus m., Vilniaus r., Šalčininkų r., Trakų r. , Ukmergės r., Širvintų r. ir Švenčionių r. gyventojai.
Laikas: antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 10 val., Lukiškių tardymo izoliatoriuje - kalėjime - trečiadieniais nuo 9 val.
Adresas: A.Kojelavičiaus g. 121, 11106 Vilnius, tel.: (8~5) 267 7212; 246 1495.

Kauno teismo psichiatrijos skyrius:
• atlieka ambulatorines teismo psichiatrijos ekspertizes civilinėse ir administracinėse bylose;
• atlieka ambulatorines teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizes baudžiamosiose bylose nesuimtiems asmenims, o taip pat suimtiesiems asmenims, laikomiems Kauno tardymo izoliatoriuje; 
• atlieka ambulatorines teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizes baudžiamosiose bylose Laisvės atėmimo vietų ligoninėje esantiems suimtiems bei nuteistiems asmenims;
• atlieka ambulatorines teismo psichologines ekspertizes;
• atlieka pomirtines teismo psichiatrijos ekspertizes; 
• teikia specialisto išvadas ir konsultacijas teismo psichiatrijos, teismo psichologijos klausimais.
Skyriaus veiklos teritorija: Kauno m., Kauno r., Kaišiadorių r., Raseinių r. Alytaus r., Prienų r., Vilkaviškio r., Šakių r., Jonavos r., Kėdainių r., Jurbarko r., Marijampolės r., Lazdijų r., Varėnos r., Druskininkų sav. gyventojai.
Laikas: antradieniais nuo 10 val.; ketvirtadieniais nuo 14 val.
Adresas: Maironio g. 48-2 ir 3, 44248 Kaunas, tel. : (8~37) 20 7331, (8~37) 56 8469.

Klaipėdos teismo psichiatrijos skyrius:
• atlieka ambulatorines teismo psichiatrijos ekspertizes baudžiamosiose bylose nesuimtiems asmenims bei suimtiems asmenims, laikomiems Klaipėdos m. areštinėje;
• atlieka ambulatorines teismo psichiatrijos ekspertizes civilinėse ir administracinėse bylose;
• atlieka pomirtines teismo psichiatrijos ekspertizes;
• atlieka teismo psichologijos ekspertizes;
• teikia specialisto išvadas ir konsultacijas teismo psichiatrijos, teismo psichologijos klausimais.
Skyriaus veiklos teritorija: Klaipėdos m., Klaipėdos r., Kretingos r., Šilutės r., Šilalės r., Tauragės r., Skuodo r., Plungės r., Telšių r. gyventojai.
Laikas: antradieniais, ketvirtadieniais nuo 10 val.
Adresas: Vytauto g. 14, 92137, Klaipėda, tel.: (8~46) 31 3078.

Šiaulių teismo psichiatrijos skyrius:
• atlieka ambulatorines teismo psichiatrijos ir teismo psichologijos ekspertizes baudžiamosiose, civilinėse ir administracinėse bylose nesuimtiems asmenims;
• atlieka pomirtines teismo psichiatrijos ekspertizes.
Skyriaus veiklos teritorija: Šiaulių m., Šiaulių r., Akmenės r., Joniškio r., Mažeikių r., Radviliškio r., Kelmės r., Pakruojo r. gyventojai.
Laikas: ekspertizės atliekamos pagal išankstinę registraciją.
Adresas: M. K. Čiurlionio g. 12, 76231 Šiauliai, tel.: (8~41) 52 5160.

Panevėžio teismo psichiatrijos skyrius:
• atlieka ambulatorines teismo psichiatrijos ekspertizes baudžiamosiose bylose nesuimtiems asmenims pagal skyriaus veiklos teritoriją bei suimtiems asmenims, laikomiems Panevėžio m. areštinėje;
• atlieka ambulatorines teismo psichiatrijos ekspertizes civilinėse ir administracinėse bylose;
• atlieka pomirtines teismo psichiatrijos ekspertizes;
• atlieka teismo psichologijos ekspertizes;
• teikia specialisto išvadas ir konsultacijas teismo psichiatrijos, teismo psichologijos pagal skyriaus veiklos teritoriją bei Šiaulių m., Šiaulių raj., Akmenės r., Joniškio r., Mažeikių r., Radviliškio r., Kelmės r., Pakruojo r. teisėsaugos institucijoms.
Skyriaus veiklos teritorija: Panevėžio m., Panevėžio r., Pasvalio r., Kupiškio r., Anykščių r. gyventojai.
Laikas: trečiadieniais nuo 14 val.
Adresas: Staniūnų g. 66, 36142 Panevėžys, tel.: (8~45) 46 6851.

Rokiškio teismo psichiatrijos skyrius:
• atlieka ambulatorines teismo psichiatrijos ekspertizes baudžiamosiose bylose nesuimtiems asmenims;
• atlieka ambulatorines teismo psichiatrijos ekspertizes civilinėse ir administracinėse bylose;
• atlieka pomirtines teismo psichiatrijos ekspertizes;
• atlieka teismo psichologijos ekspertizes;
• teikia specialisto išvadas ir konsultacijas teismo psichiatrijos, teismo psichologijos klausimais.
Skyriaus veiklos teritorija: Rokiškio m., Rokiškio r., Biržų r., Zarasų r., Ignalinos r. ir Visagino sav. gyventojai.
Laikas: antradieniais nuo 14 val.
Adresas: Vytauto g.47, 42100 Rokiškis, tel.: (8~458) 31291.


________________________________________

 

Minėtos struktūrinių padalinių funkcijos vykdomos pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-616 patvirtintą Teismo psichiatrijos ekspertizės organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašą bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. V-499 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. V-285 redakcija) patvirtintus Teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizių darymo Valstybinėje teismo psichiatrijos tarnyboje prie SAM nuostatus.

Paskutinį kartą redaguota: 2019-04-18 14:14