Apie mus

Apie mus
     Teismo psichiatrijos mokslas turi gilias istorines šaknis. Jau antikinėje Graikijoje Hipokrato laikais (460 – 377 m. prieš Kristų) Atėnų teismai sunkiai prasikaltusio žmogaus nebausdavo mirtimi, jei buvo įrodoma, kad jis serga psichikos liga. Europoje požiūris į psichikos liga sergančius nusikaltusius asmenis iš esmės pasikeitė nuo 1810 metų, kuomet įsigaliojo Napoleono kodekso 64 straipsnis, kuriame buvo įtvirtinta nuostata, kad nusikaltimo nėra, jei žmogus tuo metu negalėjo suprasti savo veiksmų nusikalstamo pobūdžio. Tuo pat metu buvo įtvirtintos MacNateno taisyklės, kurios konstatavo, kad psichiškai nesveikas asmuo nėra atsakingas už savo veikas (not guilty by reason of insanity, NGRI).
     Lietuvoje seniausioji psichiatrijos ligoninė pradėjo veikti Vilniuje 1903 metais, ji vadinta Vilniaus apygardos gydykla. Tuo metu šioje ligoninėje galėjo gydytis iki 1000 psichikos ligomis sergančių asmenų. Iki šios psichiatrijos ligoninės įkūrimo Lietuvoje tebuvo keli atskiri trumpai veikę psichiatrijos skyriai, vienas iš jų 1796 – 1799 metais veikė Vilniuje, Šv. Jokūbo ligoninėje. Įkurta Vilniaus apygardos gydykla veikė neilgai, ji buvo uždaryta Pirmojo pasaulinio karo metu (1915 m.) ir vėl buvo atkurta tik 1961 metais. Šiuo metu tai didžiausia Lietuvoje Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė.
     Atkūrus Lietuvos valstybę 1918 metais, teismo psichiatrijos klausimais pirmasis pradėjo domėtis Lietuvos aukštųjų kursų Medicinos skyriaus, o nuo 1923 metų – Lietuvos universiteto Medicinos fakulteto dėstytojas Vaclovas Viršila (1871 – 1929 m.). Jis dėstė teismo ir socialinę mediciną Medicinos ir Teisės fakultetų studentams, buvo Vilniaus universiteto Teismo ir socialinės medicinos katedros vedėjas. Šios katedros personalas dalyvaudavo teismuose ir atlikdavo teismo psichiatrijos ekspertizes. V. Viršila publikavo žurnale „Medicina“ keletą straipsnių apie psichikos ligas ir apie „apsimetimą“. 1922 metais jis parengė ir išleido leidinį „Teismo medicina“, kuriame vienas skyrių buvo skirtas teismo psichiatrijos ekspertizei. Šiame skyriuje buvo rašoma apie teismo ekspertizę pakaltinamumo ir teisėtumo klausimais, psichiškai nesveikų asmenų patikrinimo tvarką „medicininės proto ligų diagnostikos pagrindu“ ir „dvasinio sutrikimo formas“.
     Nepriklausomoje Lietuvoje 1938 metais Sveikatos departamentas išleido „Taisykles ligoniams į Valstybinę psichiatrinę ligoninę priimti ir išleisti“. Šiose taisyklėse buvo pabrėžiama, kad pirmenybę gydymui ligoninėje turi visuomenei ir sau pavojingi psichikos ligoniai. Pavojingi ligoniai išleidžiami būdavo tik gydytojų komisijai nustačius, kad jie nebėra pavojingi nei sau, nei aplinkiniams. Tarpukario Lietuvos Statute buvo nurodyta, kad teisės nusižengimą ar nusikaltimą padarę „silpnapročiai ir bepročiai uždaromi į bepročių namus“, jų išrašymas galimas tik „jei beprotybė visiškai praėjo ir po pasveikimo laike dviejų metų iš eilės nebus pastebėta jokių tos rūšies priepuolių“, sergančiųjų globėjams ir giminėms buvo nurodyta rūpestingai stebėti ir „mažiausiems beprotybės reiškiniams pasirodžius, imtis atitinkamų saugumo priemonių arba gražinti jį vėl į bepročių namus“ (cit. pagal J. Blažį). Lietuvos Statute buvo nurodyta, kad „silpnapročiai ir bepročiai negali būti liudytojais“ ir, kad „nepakaltinamais laikomi mažamečiai ir nepilnamečiai, kurie negalėjo numanyti savo darbo savybės ir reikšmės arba valdyti savo elgesio“. Lietuvos Statutas aprašė ir teismo psichiatrijos ekspertizės tvarką bei nurodė, kad esant pagrindui įtarti, kad kaltinamasis yra „nepilno proto“, jam skiriamas „patikrinimas per medicinos inspektorių ir du gydytoju, paskirtu iš Gubernijos valdybos medicinos skyriaus“. Pasveikus tokiems kaltinamiesiems, buvo numatytas pakartotino patikrinimo vykdymas.
     1961 metais buvo atkurta didžiausia Lietuvoje Naujosios Vilnios psichiatrijos ligoninė, kurioje nuo 1963 metų buvo įkurtas pirmasis 25 lovų stacionarinis teismo psichiatrijos ekspertizės skyrius. Sovietinės okupacijos laikotarpiu Lietuvoje ambulatorines teismo psichiatrijos ekspertizes atlikdavo regioninių psichiatrijos ligoninių administracijos paskirti gydytojai psichiatrai. Šių specialistų rengimas nebuvo reglamentuotas, dažniausiai jie neturėjo specialiųjų teismo psichiatrijos žinių ir savo darbe remdavosi tik bendrąja darbo psichiatrijos srityje patirtimi. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę prasidėjo intensyvus nepriklausomos valstybės kūrimo procesas bei savų įstatymų, teisinių normų ir organizacinių struktūrų kūrimas. 1992 metais Vidaus reikalų ir Teisingumo ministerijų bei Generalinės prokuratūros sprendimu Lietuvoje buvo įkurtas Teismo medicinos ir teismo ekspertizės centras, kuriame kartu dirbo teismo medicinos ir teismo psichiatrijos specialistai. Šis junginys neturėjo perspektyvos dėl labai skirtingo ekspertinių tyrimų pobūdžio ir organizacinių klausimų, todėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos ministro Jurgio Brėdikio 1994-04-05 įsakymu Nr. 134, Teismo medicinos ir psichiatrijos centras buvo reorganizuotas į du atskirus Teismo medicinos ir Teismo psichiatrijos centrus prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Teismo psichiatrijos centrą atskyrus, jo bazėje nuo 1994 metų buvo įkurta ir iki šios veikia Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba, kuriai buvo pavesta organizuoti ir atlikti visų rūšių teismo psichiatrijos ekspertizes, rengti metodinius nurodymus teismo psichiatrijos klausimais, organizuoti teismo psichiatrijos ekspertų ruošimą ir užtikrinti tolesnį jų kvalifikacijos kėlimą.
     Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro Antano Vinkaus 1996 -10-25 įsakymu Nr. 538, teismo ekspertizės centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos buvo pavadintas Valstybine teismo psichiatrijos ir narkologijos tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, buvo patvirtinti šios įstaigos veiklos nuostatai. Lietuvos sveikatos apsaugos ministro Juozo Oleko 2003-07-11 d. įsakymu V-425, įstaigos pavadinimas buvo pakeistas į Valstybinę teismo psichiatrijos tarnybą prie SAM, buvo patvirtinti atnaujinti įstaigos veiklos nuostatai, kuriais iš esmės yra vadovaujamasi iki šiol. Šie nuostatai buvo atnaujinti 2013 m. birželio 12 d. Sveikatos apsaugos ministro Vytenio Andriukaičio įsakymu Nr. V-616 patvirtintu „Teismo psichiatrijos ekspertizės organizavimo ir atlikimo aprašu“. Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos priklausomybė Sveikatos apsaugos ministerijai, įtvirtinta nuo 1994 metų, yra svarbi teisinė norma, kuri užtikrina teismo ekspertams psichiatrams procesinį ir tarnybinį nepriklausomumą, leidžiantį būti objektyviems ir nepriklausomiems nuo teisės institucijų, kas sudaro sąlygas realizuoti pagrindinį teismo eksperto nepriklausomumo principą.
     Nuo 1994 metų veikianti Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba prie SAM turi aiškią ambulatorinių skyrių struktūrą, paremtą regioniniu principu: veikia Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio ir Rokiškio ambulatoriniai teismo psichiatrijos skyriai. Tarnyboje yra įkurtas ir nuo 2009 m. veikia Vaikų ir paauglių teismo psichiatrijos skyrius, aptarnaujantis visos Respublikos gyventojus. VTPT struktūroje yra stacionarinis Utenos ekspertinis skyrius, atliekantis stacionarines ekspertizes suimtiems ir nesuimtiems asmenims baudžiamosiose ir civilinėse bylose. Pakartotines ir ypač sudėtingas teismo psichiatrijos ekspertizes atlieka Respublikinis teismo psichiatrijos skyrius. Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie SAM veikla remiasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Baudžiamuoju ir Civiliniu kodeksais, Lietuvos Respublikos Teismo ekspertizės įstatymu, Lietuvos Respublikos Sveikatos priežiūros įstatymu ir kitais teisės aktais.
     VTPT dirbantys teismo psichiatrai ir teismo psichologai ekspertai vadovaujasi Teismo ekspertų profesinės etikos kodeksu, patvirtintu 2014 m. vasario 24 dienos Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos sprendimu. Teismo ekspertų profesinės etikos kodeksas įvardija pagrindinius ekspertinės veiklos principus, kuriais vadovaujasi visi teismo ekspertai: nepriklausomumą, profesionalumą, profesinių sprendimų skaidrumą, sąžiningumą, nešališkumą, pagarbą teisės aktams ir asmenų teisėms, konfidencialumą, teisingumą ir tyrimo išsamumą. Valstybinėje teismo psichiatrijos tarnyboje visi teismo psichiatrai ir teismo psichologai ekspertai yra praėję būtiną pasiruošimą stažuotės metu, išlaikę kvalifikacinius egzaminus, prisiekę Teisingumo ministrui bei įrašyti į Lietuvos Respublikos Teismo ekspertų sąrašą. Nuo 2013 metų Valstybinėje teismo psichiatrijos tarnyboje yra diegiami nauji darbo kultūros principai, susieti su eksperto individualaus darbo apskaita ir įvertinimu, intensyviu profesinės kvalifikacijos kėlimu bei mokslinės tiriamosios veiklos skatinimu. Per pastaruosius penkerius metus Valstybinėje teismo psichiatrijos tarnyboje vyksta ekspertų kadrų atsinaujinimas, teismo psichiatrų ir teismo psichologų gretas papildė 10 jaunų teismo ekspertų. Nuo 2017 metų Valstybinėje teismo psichiatrijos tarnyboje yra patvirtinti reikalavimai teismo eksperto kategorijoms įgyti. Šiuo metu VTPT dirba 18 teismo ekspertų, turinčių aukščiausiąją – pirmąją teismo eksperto kategoriją.
     Vykdydami teismų ir ikiteisminio tyrimo pareigūnų pavestas užduotis, VTPT teismo ekspertai kasmet atlieka apie 8000 ekspertinių tyrimų, iš jų – apie 2500 teismo psichiatrijos ekspertizių. 2003 m. įsigaliojęs Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso pakeitimas, įtvirtino riboto pakaltinamumo institutą. VTPT teismo ekspertai, atlikdami ekspertizes baudžiamajame procese, kasmet nustato apie 10 proc. asmenų, turinčių nepakaltinamumo požymius, bei apie 6 proc. asmenų, turinčių riboto pakaltinamumo požymius. Lietuvos Respublikoje nuo 2016 m. sausio 1 dienos įsigaliojo Civilinio Kodekso pakeitimai, numatantys individualizuotą kiekvieno asmens civilinio veiksnumo įvertinimą, paremtą gebėjimų veikti savarankiškai pagal atskiras turtinių ir asmeninių neturtinių santykių sritis analize. Šie Civilinio kodekso pakeitimai buvo įvykdyti vadovaujantis Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos 12-ojo straipsnio nuostatomis, siekiant minimalizuoti psichikos sutrikimų turinčių asmenų civilinių teisių suvaržymą. Valstybinėje teismo psichiatrijos tarnyboje atliktų teismo psichiatrijos ekspertizių civilinėse bylose analizė parodė, kad šie pakeitimai leido ekspertams ypač individualizuotai įvertinti šizofrenijos sprektro sutrikimais sergančių asmenų gebėjimus realizuoti savo civilines teises bei vykdyti civilines pareigas. Ekspertizių analizė parodė, kad riboto civilinio veiksnumo institutas leido labai reikšmingai pakeisti šizofreninio sprektro sutrikimais sergančių asmenų ekspertinį vertinimą: atsirado galimybė tam pačiam asmeniui nustatyti veiksnumą, ribotą veiksnumą bei neveiksnumą atskirose jo funkcionavimo srityse pagal asmens psichikos sveikatos būklę.
     VTPT tarnauja mokymo baze Vilniaus Universiteto Medicinos fakulteto bei Kauno Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gydytojams psichiatrams rezidentams. Atlikdami rezidentūros programą VTPT skyriuose, jaunieji gydytojai specialistai ne tik įgyja bazines teismo psichiatrijos žinias, bet ir įsitraukia į mokslinių tiriamųjų darbų atlikimą bei dalyvauja pranešimų rengime.
     Valstybinėje teismo psichiatrijos tarnyboje yra vykdoma mokslinė tiriamoji veikla, atliktų teismo psichiatrijos ekspertizių duomenų analizė ir jų apibendrinimas. Šių tyrimų duomenys yra pristatomi nuo 2013 m. kasmet rengiamose „Teismo psichiatrijos, teismo psichologijos aktualijų“ konferencijose, kuriose pranešimus skaitė kviestiniai užsienio svečiai - Baltarusijos valstybinio universiteto profesorius med. dr. Sergey Igumnov, Rygos psichiatrijos ir priklausomybių centro ekspertės dr. Ingrida Cera, dr. Aleksandra Konevnina bei psichologas ekspertas Raitis Eglītis, Viljandi ligoninės psichiatrė Marina Cojocaru, Baltarusijos Respublikos Valstybinio teismo ekspertizių komiteto Teismo psichiatrijos departamento vyriausioji teismo psichologė Liudmila Mun bei kiti teismo psichiatrijos ir teismo psichologijos specialistai iš Danijos, Italijos, Šiaurės Makedonijos, Rumunijos, Jungtinės Karalystės, Vokietijos. VTPT rengiamose konferencijose specialistai iš užsienio teismo psichiatrijos institucijų pristatė 55 mokslinius pranešimus, 73 pranešimus perskaitė Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos teismo ekspertai. Siekdama pasidalinti mokslinės analizės darbų duomenimis, VTPT pastaraisiais metais atliktų tyrimų pagrindu parengtus 34 straipsnius išspausdino „Sveikatos mokslų“ žurnale. Pastarųjų metų mokslinėje veikloje daug dėmesio buvo skirta priklausomų nuo psichoaktyvių medžiagų asmenų nusikalstamų veikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos vaikų potrauminio streso, naujagimius nužudžiusių moterų, šizofrenija sergančių asmenų nusikalstamumo, civilinio veiksnumo, organinių ir neurodegeneracinių psichikos sutrikimų,  smurto ir viktimologijos  analizei.
     VTPT prie SAM vadovė yra Pasaulio psichiatrų asociacijos Teismo psichiatrijos sekcijos narė ir dalyvauja šios sekcijos mokslinėje veikloje. VTPT rengiamose konferencijose dalyvavo ir pranešimus skaitė Pasaulio psichiatrų asociacijos Teismo psichiatrijos sekcijos prezidentė profesorė daktarė Birgit Völlm, buvusioji Teismo psichiatrijos sekcijos prezidentė daktarė Nicoleta Tataru bei  Teismo psichiatrijos sekcijos narys, Oksfordo universiteto profesorius daktaras Seena Fazel. Glaudūs profesiniai ryšiai su Pasaulio psichiatrų asociacijos Teismo psichiatrijos sekcijos nariais leidžia VTPT gauti naujausius duomenis apie teismo psichiatrijos laimėjimus kitose pasaulio šalyse.
     VTPT palaiko glaudžius profesinio bendradarbiavimo ryšius su Latvijos Rygos teismo psichiatrijos centru bei Baltarusijos Valstybiniu teismo ekspertizių centru. Profesinis bendradarbiavimas yra vykdomas dalyvaujant šių šalių rengiamose konferencijose bei apsikeičiant profesine metodine dokumentacija.
      Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2019 metais paminėjo savo veiklos 25-metį, bei džiaugiasi atsinaujinusia įstaigos vidaus kultūra, atjaunėjusiu ekspertų kolektyvu bei išlaikomomis profesionalaus, atsakingo darbo, profesinių žinių gilinimo bei mokslinės veiklos tradicijomis.
Paskutinį kartą redaguota: 2021-05-03 11:23