Vienintelė savarankiška, prisilaikanti
demokratinių principų organizuota teismo
psichiatrijos ekspertinė įstaiga Pabaltijyje.