Teisinė informacija

Teisinė informacija

Lietuvos Respublikos įstatymai

Įstatymai

Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymas
Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas
Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas
Administracinių bylų teisenos įstatymas
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas

Kodeksai

Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas
Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas
Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas
Lietuvos Teismo ekspertų profesinės etikos kodeksas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003m. balandžio 25 d. nutarimas Nr. 524 „Dėl liudytojams, nukentėjusiesiems, ekspertams, specialistams ir vertėjams išmokėtinų sumų dydžio nustatymo ir apmokėjimo baudžiamajame procese ir administracinių teisės pažeidimų teisenoje tvarkos patvirtinimo"

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimas Nr. 253 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą"

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimas Nr. 254 „Dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymai

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. 1R-308/V-1247 „Dėl nuteistųjų, susirgusių sunkia nepagydoma ar psichikos liga, sveikatos būklės patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. 1R-231 "Dėl teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. 344 "Dėl išlaidų, susijusių su civilinės bylos nagrinėjimu, dydžių ir jų išmokėjimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo"

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymas Nr. 1R-69 "Dėl teisingumo ministro 2012 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 1R-302 "Dėl teismo eksperto kvalifikacijos suteikimo ir teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo"

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. 1R-213 „ Dėl teisingumo ministro 2003 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 111 „Dėl Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašo sudarymo ir tvarkymo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. 1R-215 "Dėl teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos nuostatų, teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos darbo reglamento ir sudėties patvirtinimo" 

Lietuvos Respublikos teisingumo  ministro 2020 m. liepos 13 d. įsakymas  Nr. 1R-216 "Dėl asmenų, siekiančių tapti teismo ekspertais, teisinių žinių programos patvirtinimo"

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymai

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2019 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. V-1103/1R-279 "Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir teikimo asmenims, laikomiems laisvės atėmimo įstaigose, tvarkos aprašo patvirtinimo"

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2003 m. gegužės 23 d. įsakymas Nr.V-298/158/A1-86 „Dėl sveikatos sutrikdymo masto nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 52-2357)

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. V-425 "Dėl Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo"

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 18 d. įsakymas  Nr. V-499 "Dėl teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizių darymo Valstybinėje teismo psichiatrijos tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo"

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. birželio 12 d. įsakymas Nr. V-616 "Dėl teismo psichiatrijos ekspertizės organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. 1R-308/V-1247 „Dėl nuteistųjų, susirgusių sunkia nepagydoma ar psichikos liga, sveikatos būklės patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 7 d. įsakymas Nr. V-773 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. balandžio 10 d. įsakymas Nr. V-397 „Dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų sveikatos priežiūros specialistų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. V-577 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 114:2005 „Gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras. teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. V-601 "Dėl Lietuvos medicinos normos MN 53:2019 „Gydytojas psichiatras“ patvirtinimo

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. A1-177 „Dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų pareigybių aprašymo metodikos patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. A1-742  "Dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo"

Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos sprendimai

Teismo ekspertų profesinės etikos kodeksas

Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimas Nr. KT-75 „Dėl Teismo ekspertizės rūšių sąrašo ir Teismo ekspertizės rūšių sąraše nurodytų ekspertizės rūšių sprendžiamų uždavinių patvirtinimo“

Efektyvaus teismo ekspertizių atlikimo organizavimo veiksmų planas

Rekomendacijos

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos Dokumentų valdymo funkcijos efektyvaus atlikimo rekomendacijos

Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2011 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. I-14 "Dėl rekomendacijų dėl užduočių specialistams ir ekspertams skyrimo patvirtinimo"

Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2014 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. I-133 "Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2008 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. I-110 "Dėl rekomendacijų dėl ikiteisminio tyrimo pradžios ir jos registravimo tvarkos" pakeitimo"

Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2017 m. rugpjūčio 17 d. įsakymas Nr. I-278 "Dėl ikiteisminio tyrimo duomenų skelbimo rekomendacijų patvirtinimo"

Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2018 m. vasario 14 d. įsakymas Nr. I-57 „Dėl Rekomendacijų dėl proceso dalyvių susipažinimo su ikiteisminio tyrimo medžiaga patvirtinimo“


Tyrimai ir analizės

Asmenų prašymų (skundų) nagrinėjimo ir aptarnavimo kokybės vertinimas Valstybinėje teismo psichiatrijos tarnyboje, atliktas pagal objektyvaus pobūdžio kriterijus:

1. Kiek prašymų (skundų) per metus buvo išnagrinėta greičiau nei per nustatytą terminą? - visi (19);
2. Kiek per metus buvo atvejų, kai atsakymai į prašymus (skundus) buvo pateikti vėliau, nei
nustatyta? - nei vieno;
3. Kiek per metus užfiksuota atvejų, kai asmenys kreipėsi į VTPT skųsdami pateiktą atsakymą į
jų prašymą (skundą) arba juos aptarnavusį VTPT darbuotoją? - 2 atvejai;
4. Kiek per metus užfiksuota atvejų, kai asmenys kreipėsi į aukštesnes pagal pavaldumą arba ginčus nagrinėjančias institucijas skųsdami pateiktą atsakymą į jų prašymą (skundą) arba juos aptarnavusį VTPT darbuotoją? - nei vieno.


Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie SAM, pastato A.Kojelavičiaus g. 121, Vilnius „Išsamus energijos vartojimo auditas" 2016-05-24.

Teisės aktų projektai

1. Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Šiuo metu išvadoms gauti pateiktų teisės aktų projektų nėra.


2. Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Šiuo metu Vyriausybės pateiktų teisės aktų projektų nėra.


3. Teisės aktų projektų archyvas

Šiuo metu informacijos nėra. 

Teismo ekspertų profesinės etikos kodeksas

TEISMO EKSPERTŲ VEIKLOS KOORDINAVIMO TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL TEISMO EKSPERTŲ PROFESINĖS ETIKOS KODEKSO PATVIRTINIMO

2014 m. vasario 24 d. 
Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymo 41 straipsnio 1 dalimi, Teismo ekspertų veiklos koordinavimo taryba  nusprendžia:
1. Patvirtinti Teismo ekspertų profesinės etikos kodeksą (pridedama).
2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos teismo ekspertų profesinės etikos kodeksą, patvirtintą Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos 2007 m. vasario 9 d. posėdyje.
3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2014 m. kovo 1 d. 

 

                                                                                       Teismo ekspertų veiklos koordinavimo 
                                                                                       tarybos pirmininkė Gabrielė Juodkaitė-Granskienė     

        

                                                                                                PATVIRTINTA
                                                                                                Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos
                                                                                                2014 m. vasario 24 d. sprendimu

  

TEISMO EKSPERTŲ PROFESINĖS ETIKOS KODEKSAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Teismo ekspertų profesinės etikos kodeksas (toliau - kodeksas) apibrėžia teismo ekspertų profesinės veiklos principų turinį.
 2. Profesinės veiklos principais, apibrėžtais šiame kodekse, privalo vadovautis teismo ekspertai, atlikdami ekspertinius tyrimus.
3.  Šiame kodekse vartojamos sąvokos paaiškintos Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatyme.

 

II SKYRIUS
TEISMO EKSPERTO PROFESINĖS VEIKLOS PRINCIPAI

 

4. Nepriklausomumo principas. Šis principas reiškia, kad teismo ekspertas privalo: 
4.1. ekspertinio tyrimo išvadas teikti remdamasis savo vidiniu įsitikinimu, pagrįstu specialiomis žiniomis ir atliktų tyrimų rezultatais, vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais;
4.2. būti nepaperkamas ir vengti bet kokios neteisėtos įtakos, kuri gali paveikti ekspertinių tyrimų rezultatus;
4.3. netoleruoti neteisėto valstybės valdžios, valdymo ir teisėsaugos institucijų, pareigūnų ar kitų asmenų kišimosi į profesinę veiklą ir imtis teisės aktuose nustatytų priemonių tokiems veiksmams pašalinti.
5. Profesionalumo principas. Šis principas reiškia, kad teismo ekspertas privalo:
5.1. atlikti ekspertinius tyrimus tik pagal kompetenciją, turėdamas reikiamų specialiųjų žinių ir tinkamą kvalifikaciją konkrečiam ekspertiniam tyrimui atlikti;
5.2. būti gerai susipažinęs su įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais ekspertinių tyrimų atlikimą, naudoti moksliškai patvirtintus, visuotinai pripažintus ir patikimus ar akredituotus tyrimo metodus, tinkamą įrangą ir medžiagas;
5.3. kelti kvalifikaciją, gilinti profesines žinias;
5.4. savo pareigas atlikti laiku, kokybiškai, efektyviai, atidžiai, laikydamasis įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų ir teismo ekspertų profesinės etikos principų.
6. Profesinių sprendimų skaidrumo principas. Šis principas reiškia, kad teismo ekspertas privalo:
6.1. priimti atliktų tyrimų rezultatais, gautais naudojant moksliškai patvirtintus, visuotinai pripažintus ir patikimus ar akredituotus tyrimo metodus, pagrįstas ekspertinio tyrimo išvadas ir pateikti jas institucijoms ar asmenims, turintiems teisę jas gauti pagal teisės aktus;
6.2. asmeniškai atsakyti  už ekspertinių tyrimų išvadų pagrįstumą ir tikrumą;
6.3. teisės aktų nustatyta tvarka paaiškinti ir pagrįsti savo sprendimus ir veiksmus, susijusius su ekspertiniais tyrimais, pateikti motyvuotą gautų ekspertinio tyrimo rezultatų įvertinimą.
7. Sąžiningumo principas. Šis principas reiškia, kad teismo ekspertas privalo:
7.1. dorai ir atidžiai atlikti savo funkcijas;
7.2. neteikti melagingų ekspertinių tyrimų išvadų; 
7.3. atsisakyti spręsti ne jo kompetencijos ir už jo specialiųjų žinių ribų išeinančius klausimus, pateikti ekspertinio tyrimo išvadas teisiniais klausimais arba jeigu nepakanka ekspertiniam tyrimui pateiktos medžiagos ir nėra galimybės jos gauti, atsisakyti atlikti specialiųjų žinių nereikalaujančias užduotis; 
7.4. nesinaudoti kitų asmenų klaidomis ar nežinojimu.
8. Nešališkumo principas. Šis principas reiškia, kad teismo ekspertas privalo:
8.1. būti objektyvus, vengti asmeniškumų ir neturėti asmeninio išankstinio nusistatymo atlikdamas ekspertinį tyrimą ir pateikdamas ekspertinio tyrimo išvadas;
8.2. elgtis teisėtai, atlikdamas ekspertinį tyrimą ir teikdamas ekspertinio tyrimo išvadas savo įgaliojimus naudoti nešališkai;
8.3. vengti interesų konflikto, nusišalinti nuo ekspertinio tyrimo atlikimo, kai yra teisės aktuose nustatyti nušalinimo pagrindai, taip pat kitais atvejais, kai yra aplinkybių, kurios kelia abejonių dėl jo nešališkumo.
9. Pagarbos teisės aktams ir asmenų teisėms principas. Šis principas reiškia, kad teismo ekspertas privalo:
 9.1. gerbti žmogų, jo teises ir laisves, valstybę, jos institucijas ir įstaigas, laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų; 
 9.2. elgtis taip, kad teismai, teisėsaugos institucijos ir visuomenė pasitikėtų teismo ekspertais ir jų teikiamomis ekspertinių tyrimų išvadomis;
 9.3. būti mandagus, taktiškas, tolerantiškas ir pagarbus, nežeminti žmogaus orumo ir garbės;
 9.4. vykdyti savo pareigas rūpestingai ir atsakingai, laikytis duotos teismo eksperto priesaikos.
10. Konfidencialumo principas. Šis principas reiškia, kad teismo ekspertas privalo:
10.1. saugoti ekspertiniam tyrimui pateiktus objektus ir valstybės, tarnybos, komercines ir profesines paslaptis;
10.2. neatskleisti gautų ekspertinio tyrimo rezultatų ir neskelbti ekspertinio tyrimo  duomenų be ekspertinį tyrimą paskyrusio teismo ar teisėjo, prokuroro ar ikiteisminio tyrimo įstaigos pareigūno, ar ekspertinį tyrimą užsakiusio asmens leidimo.
11. Teisingumo principas. Šis principas reiškia, kad teismo ekspertas privalo:
11.1. nediskriminuoti asmenų dėl jų tautybės, rasės, lyties, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų;
11.2. būti teisingas atlikdamas ekspertinį tyrimą, vertindamas ekspertinių tyrimų rezultatus ir pateikdamas ekspertinio tyrimo išvadą, nepiktnaudžiauti jam suteiktais įgaliojimais.
12. Tyrimo išsamumo principas. Šis principas reiškia, kad teismo ekspertas privalo:
12.1. pagal kompetenciją išsamiai ištirti visą ekspertiniam tyrimui pateiktą medžiagą ir duomenis, įvertinti gautus rezultatus ir pateikti ekspertinio tyrimo išvadą;
12.2. vengti ekspertinio tyrimo proceso skubotumo ir paviršutiniškumo, tačiau jo nevilkinti;
12.3. prašyti ekspertiniam tyrimui reikalingos papildomos medžiagos, jeigu mano, kad pateikta medžiaga yra nepakankama ekspertiniam tyrimui atlikti.

 

III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

13. Teismo ekspertas, bendraudamas su kitais teismo ekspertais, privalo elgtis kolegiškai ir mandagiai, vengti konfliktų, susilaikyti nuo nuomonės apie kito teismo eksperto profesinę veiklą reiškimo.  
 14. Teismo ekspertas ne profesinėje veikloje privalo elgtis pagal visuotinai priimtas elgesio normas, kad jo elgesys nesudarytų pagrindo suabejoti teismo eksperto patikimumu, geru vardu ar reputacija. Teismo ekspertas taip pat privalo nepiktnaudžiauti alkoholiu, nevartoti psichotropinių, narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų ne gydymo tikslais. 
 15. Dėl šio kodekso pažeidimų Teismo ekspertų veiklos koordinavimo taryba priima sprendimus, numatytus Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatyme.

Teismo ekspertų kvalifikacijos suteikimo VTPT nuostatai

                                                                                                                PATVIRTINTA
                                                                                                                VTPT direktoriaus 2007 m. spalio 15 d.
                                                                                                                įsakymu Nr.12P-16 (VTPT direktoriaus
                                                                                                                2020 m. rugsėjo  28 d. įsakymo Nr. 12P-46 
                                                                                                                redakcija)

  

TEISMO PSICHIATRO EKSPERTO, TEISMO PSICHOLOGO EKSPERTO  KVALIFIKACIJOS SUTEIKIMO IR TEISMO PSICHIATRO EKSPERTO, TEISMO PSICHOLOGO EKSPERTO KVALIFIKACIJOS PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO TVARKOS VALSTYBINĖJE TEISMO PSICHIATRIJOS TARNYBOJE PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS NUOSTATAI

  I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Teismo psichiatro eksperto, teismo psichologo eksperto kvalifikacijos suteikimo ir teismo psichiatro eksperto, teismo psichologo eksperto kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo tvarkos Valstybinėje teismo psichiatrijos tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja dokumentų pateikimo teismo psichiatro eksperto, teismo psichologo eksperto kvalifikacijai įgyti ar pripažinti, Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VTPT) kvalifikacinės komisijos (toliau – kvalifikacinė komisija) darbo organizavimo, teismo psichiatro eksperto, teismo psichologo eksperto kvalifikacijos suteikimo ir pripažinimo, teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimo (toliau – kvalifikacijos pažymėjimo) išdavimo tvarką VTPT.

2. Šie nuostatai taikomi asmenims, norintiems įgyti teismo psichiatro eksperto, teismo psichologo eksperto kvalifikaciją, taip pat valstybės narės teismo psichiatrams ekspertams, teismo psichologams ekspertams, turintiems valstybės narės kompetentingos institucijos suteiktą teismo psichiatro eksperto, teismo psichologo eksperto kvalifikaciją ir siekiantiems teismo psichiatro eksperto, teismo psichologo eksperto kvalifikacijos pripažinimo Lietuvos Respublikoje.

3. Teismo psichiatrais ekspertais, teismo psichologais ekspertais rengiami asmenys, atitinkantys Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymo reikalavimus ir dirbantys VTPT. Asmenys, nedirbantys VTPT, bet siekiantys įgyti teismo psichiatro eksperto, teismo psichologo eksperto kvalifikaciją, pratęsti turimą teismo eksperto kvalifikaciją ar siekiantys kvalifikacijos pripažinimo, turi kreiptis į VTPT ir pateikti prašymą bei reikiamus dokumentus.

4. Teismo psichiatro eksperto, teismo psichologo eksperto kvalifikaciją, VTPT suteikia ar pripažįsta VTPT direktoriaus sudaryta kvalifikacinė komisija Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymo (toliau – Teismo ekspertizės įstatymas), Teismo eksperto kvalifikacijos suteikimo ir teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo (toliau – aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 1R-302 ir šių nuostatų nustatyta tvarka.

5. Šiuose nuostatuose vartojama sąvoka „teismo psichiatras ekspertas“ taip pat apima teismo vaikų ir paauglių psichiatrus ekspertus, o sąvoka „teismo psichologas ekspertas“ – teismo vaikų ir paauglių psichologus ekspertus. Kitos šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos paaiškintos Teismo ekspertizės įstatyme.

 

II SKYRIUS

DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

 

6. Asmenys, siekiantys įgyti teismo psichiatro eksperto, teismo psichologo eksperto kvalifikaciją, turi kreiptis į VTPT direktorių ir pateikti šiuos dokumentus:

6.1. prašymą suteikti ar pripažinti tos rūšies teismo ekspertizes darančio teismo eksperto kvalifikaciją ir išduoti kvalifikacijos pažymėjimą (toliau – prašymas). Prašyme asmuo taip pat patvirtina, kad atitinka nepriekaištingos reputacijos kriterijus, nustatytus Teismo ekspertizės įstatymo 7 straipsnyje;

6.2 aukštojo universitetinio medicinos (gydytojo) išsilavinimo diplomo kopiją ir galiojančios gydytojo psichiatro medicinos praktikos licencijos kopiją, norintiems įgyti teismo psichiatro eksperto kvalifikaciją ar klinikinio psichologo magistro laipsnio diplomo kopiją, norintiems įgyti teismo psichologo eksperto kvalifikaciją  arba kitų jiems prilygintų dokumentų, kurie įstatymų nustatyta tvarka pripažįstami Lietuvos Respublikoje kopijas (šis reikalavimas netaikomas valstybės narės teismo ekspertams, siekiantiems teismo psichiatro eksperto, teismo psichologo eksperto kvalifikacijos pripažinimo);

6.3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

6.4. gyvenimo aprašymą;

6.5. valstybės narės kompetentingos institucijos išduotų dokumentų, kuriais patvirtinama teisė atlikti teismo psichiatrijos ekspertizes ar teismo psichologijos ekspertizes valstybėje narėje ir įrodoma, kad ši teisė nėra sustabdyta ar panaikinta, kopijas, kai teismo psichiatro eksperto, teismo psichologo eksperto kvalifikacijos pripažinimo siekia valstybės narės teismo psichiatras ekspertas, teismo psichologas ekspertas;

6.6. valstybės narės kompetentingos institucijos išduoto dokumento, patvirtinančio, kad asmuo nebuvo teistas ar pripažintas kaltu dėl Teismo ekspertizės įstatymo 7 straipsnio 1–4 punktuose nustatytų nusikaltimų arba praėjo Teismo ekspertizės įstatymo 7 straipsnio 1–4 punktuose nustatyti terminai, jeigu asmuo buvo teistas ar pripažintas kaltu dėl minėtų nusikaltimų, kopiją, kai teismo eksperto kvalifikacijos pripažinimo siekia valstybės narės teismo ekspertas;

6.7. 5-erių paskutinių metų praktinio ekspertinio darbo aprašą su ekspertinio darbo pavyzdžiais (išverstais į valstybinę kalbą, kai teismo psichiatro eksperto, teismo psichologo eksperto kvalifikacijos pripažinimo siekia valstybės narės teismo psichiatras ekspertas, teismo psichologas ekspertas);

6.8. dokumentus apie kvalifikacijos kėlimą teismo psichiatrijos, teismo psichologijos srityse (ne mažiau 120 val.);

6.9. duomenis apie sveikatos patikrinimą;

6.10. kitus tiesiogiai susijusius su pažymėjimų išdavimu papildomus dokumentus, kurių kvalifikacinė  komisija gali pareikalauti iš asmens.

7. Duomenis apie Lietuvos Respublikos piliečio ir užsieniečio, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, teistumą (neteistumą) gauna VTPT Lietuvos Respublikos įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro įstatymo nustatyta tvarka.

8. Asmuo, siekiantis įgyti teismo psichiatro eksperto ar teismo psichologo eksperto kvalifikaciją, šių nuostatų 6 punkte nurodytus dokumentus VTPT gali pateikti tiesiogiai, siųsti paštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis, kuriomis galima tinkamai identifikuoti asmenį, taip pat elektroninėmis ryšio priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą.

9. Kilus abejonėms dėl dokumentų kopijų tikrumo, VTPT turi teisę prašyti asmens, pateikusio dokumentų kopijas, pateikti dokumentų originalus. Tokiu atveju asmuo, siekiantis įgyti teismo psichiatro eksperto ar teismo psichologo eksperto kvalifikaciją, privalo dokumentų originalus pateikti iki kvalifikacinės komisijos posėdžio, į kurį kviečiamas dalyvauti, pradžios. Pateikti dokumentų originalai sutikrinami su dokumentų kopijomis iki kvalifikacinės komisijos posėdžio pradžios ir grąžinami juos pateikusiam asmeniui. Nepateikus dokumentų originalų ar nustačius, kad dokumentų originalai neatitinka pateiktų dokumentų kopijų, atsisakoma suteikti ar pripažinti teismo psichiatro eksperto ar teismo psichologo eksperto kvalifikaciją. Atsisakymas suteikti ar pripažinti teismo eksperto kvalifikaciją įrašomas į kvalifikacinės komisijos posėdžio protokolą.

10. Vietoj šių nuostatų 9 punkte nurodytų dokumentų originalų gali būti pateikiamos notaro ar dokumentą sudariusios institucijos (įstaigos) patvirtintos kopijos.

11. Užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai turi būti pateikti išversti į lietuvių kalbą ir patvirtinti vertėjo parašu.

12. Jeigu asmuo, siekiantis įgyti teismo psichiatro eksperto ar teismo psichologo eksperto kvalifikaciją, pateikia neišsamų ar netinkamai įformintą prašymą arba ne visus reikiamus šių nuostatų 6 punkte nurodytus dokumentus, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos jam išsiunčiamas pranešimas per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos, pateikti išsamų ar tinkamai įformintą prašymą ir (arba) trūkstamus dokumentus. Jeigu asmuo per pranešime nurodytą terminą nepateikia išsamaus ar tinkamai įforminto prašymo ir (arba) trūkstamų dokumentų, ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo šiame punkte nurodytame pranešime numatyto termino pabaigos išsiunčiamas atsisakymas priimti nagrinėti prašymą.

13. VTPT direktorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šių nuostatų 6 punkte nurodytų dokumentų ir visos kitos sprendimui priimti reikalingos informacijos gavimo dienos išnagrinėja prašymą ir asmeniui, pateikusiam prašymą, išsiunčia sprendimą:

13.1. leisti arba neleisti laikyti Teismo ekspertizės įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytus egzaminus;

13.2. perduoti arba neperduoti privataus teismo psichiatro, teismo psichologo eksperto prašymą dėl teismo eksperto kvalifikacijos patvirtinimo ar valstybės narės teismo psichiatro eksperto, teismo psichologo eksperto prašymą dėl teismo psichiatro eksperto ar teismo psichologo eksperto kvalifikacijos pripažinimo svarstyti kvalifikacinei komisijai.

III SKYRIUS

KVALIFIKACINĖS KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 14. Kvalifikacinė komisija sudaroma VTPT direktoriaus įsakymu  Teismo ekspertizės įstatymo nustatyta tvarka.

15. Kvalifikacinės komisijos darbą organizuoja ir jam vadovauja kvalifikacinės komisijos pirmininkas. Teismo eksperto kvalifikaciją suteikia teismo ekspertizės įstaigos vadovo sudaryta kvalifikacinė komisija (toliau – kvalifikacinė komisija). Kvalifikacinė komisija turi būti ne mažesnė kaip iš penkių narių, bent du iš jų – atitinkamos srities ekspertai ir vienas teisininkas.  Dalyvauti kvalifikacinės komisijos darbe turi būti kviečiami aukštųjų mokyklų ir mokslinių tyrimų institutų mokslininkai ar kitų teismo ekspertizės įstaigų teismo ekspertai ar teismų, ikiteisminio tyrimo institucijų ar prokuratūros atstovai. Kai teismo eksperto kvalifikacija VTPT suteikiama asmeniui, siekiančiam tapti privačiu teismo ekspertu, daugiau kaip pusė kvalifikacinės komisijos narių turi būti ne iš VTPT darbuotojų.

16. Kvalifikacinės komisijos darbo forma yra posėdžiai. Posėdžių datą, laiką ir vietą nustato komisijos pirmininkas. Komisijos sekretorius apie kvalifikacinės komisijos posėdžio datą, laiką ir vietą asmenims, siekiantiems įgyti teismo psichiatro eksperto, teismo psichologo eksperto kvalifikaciją, praneša ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki nustatyto posėdžio datos.

17. Kvalifikacinės komisijos posėdžius protokoluoja VTPT direktoriaus paskirtas kvalifikacinės komisijos sekretorius, kuris nėra kvalifikacinės komisijos narys. Posėdžio eigai fiksuoti daromas garso ir (ar) vaizdo įrašas. Sprendimą dėl posėdžio eigos fiksavimo būdo priima kvalifikacinė komisija.

18. Protokolas, garso ir (ar) vaizdo įrašas saugomi VTPT Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

19. Kvalifikacinės komisijos nariai su pretendentų pateiktais dokumentais susipažįsta ne vėliau kaip likus vienai darbo dienai iki posėdžio pradžios.

20. Kvalifikacinės komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė komisijos narių. Kvalifikacinės komisijos posėdžiui pirmininkauja komisijos pirmininkas.

21. Jei paaiškėja, kad kvalifikacinės komisijos narys yra pretendento sutuoktinis, giminaitis (kaip tai apibrėžta Civiliniame kodekse), svainis, sugyventinis, įstatymų nustatyta tvarka įregistravęs partnerystę, taip pat jeigu jis arba jo giminaičiai yra tiesiogiai ar netiesiogiai suinteresuoti dėl konkretaus prašymo nagrinėjimo baigties arba yra kitokių aplinkybių, galinčių kelti abejonių dėl nešališkumo, kvalifikacinės komisijos narys turi nusišalinti nuo prašymo nagrinėjimo. Apie nusišalinimą nurodoma kvalifikacinės komisijos posėdžio protokole.

22. Kvalifikacinė komisija sprendimus priima pretendentams nedalyvaujant.

23. Kvalifikacinės komisijos sprendimai įrašomi į kvalifikacinės komisijos posėdžio protokolą. Kvalifikacinės komisijos posėdžio protokolą pasirašo kvalifikacinės komisijos pirmininkas ir kvalifikacinės komisijos sekretorius. Kvalifikacinės komisijos narys, nesutinkantis su kvalifikacinės komisijos sprendimu, turi teisę savo nuomonę išdėstyti raštu, kuri pridedama prie kvalifikacinės komisijos posėdžio protokolo.

24. Asmuo, dalyvavęs kvalifikacinės komisijos posėdyje, po kvalifikacinės komisijos sprendimo priėmimo, turi teisę susipažinti su juo susijusiu protokolu, egzamino užduotimi ir (ar) garso ir (ar) vaizdo skaitmeniniu įrašu, taip pat gauti su juo susijusio posėdžio protokolo išrašo, egzamino užduoties, garso ir (ar) vaizdo įrašo skaitmeninę kopiją, išskyrus atvejus, kai tai kopijuoti yra draudžiama.

Asmuo, norėdamas susipažinti su jo egzaminavimo protokolu, egzamino užduotimi ir (ar) garso ir (ar) vaizdo skaitmeniniu įrašu, taip pat gauti su juo susijusio posėdžio protokolo išrašo, egzamino užduoties, garso ir (ar) vaizdo įrašo skaitmeninę kopiją, turi pateikti kvalifikacinės komisijos pirmininkui prašymą. Jei asmuo nori gauti garso ir (ar) vaizdo įrašo skaitmeninę kopiją, jis kartu su prašymu turi pateikti savo atitinkamos talpos duomenų laikmeną. Šis asmens prašymas turi būti įgyvendintas per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. 

IV SKYRIUS

TEISMO PSICHIATRO EKSPERTO, TEISMO PSICHOLOGO EKSPERTO KVALIFIKACIJOS SUTEIKIMAS IR PRIPAŽINIMAS

 25. Asmenims, norintiems įgyti teismo psichiatro eksperto, teismo psichologo eksperto kvalifikaciją, išskyrus šių nuostatų 29 punkte nurodytus valstybės narės teismo psichiatrus ekspertus, teismo psichologus ekspertus, teismo psichiatro eksperto, teismo psichologo eksperto kvalifikacija suteikiama tarnyboje išlaikius teismo psichiatro eksperto, teismo psichologo eksperto kvalifikacijos ir teismo psichiatrijos ar teismo psichologijos metodologijos egzaminą, kurio programą tvirtina VTPT direktorius, ir teisinių žinių egzaminą pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro patvirtintą teisinių žinių programą asmenims, siekiantiems tapti teismo ekspertais. Nuo teismo eksperto kvalifikacijos egzamino, išskyrus teismo ekspertizės metodologijos dalį, atleidžiamas asmuo, turintis mokslo krypties, tinkančios pagal jo pasirinktą teismo eksperto specializaciją, daktaro laipsnį.

26. Asmuo, siekiantis tapti teismo psichiatru ekspertu, teismo psichologu ekspertu ir po to dirbti VTPT gali laikyti šių nuostatų 25 punkte nustatytus egzaminus tik prieš tai atlikęs specializacijos stažuotę, kuri gali tęstis iki 12 mėnesių. Tiksli stažuotės trukmė priklauso nuo asmens, siekiančio tapti teismo psichiatru ekspertu, teismo psichologu ekspertu, pageidavimo. Asmuo, siekiantis tapti teismo psichiatru ekspertu, teismo psichologu ekspertu ir norintis dirbti privačiai, šių nuostatų 25 punkte nustatytus egzaminus gali laikyti ir neatlikęs specializuotos stažuotės.

27. Asmenys, nedirbantys VTPT, norintys įgyti teismo psichiatro eksperto ar teismo psichologo eksperto kvalifikaciją ir dirbti privačiai, pasirengia eksperto kvalifikacijos egzaminui savarankiškai.

28. Asmenys turintys tokią teisę ir baigę specializacijos stažuotę ar pasirengę savarankiškai įgyti teismo psichiatro eksperto ar teismo psichologo eksperto kvalifikaciją, turi pateikti kvalifikacinei komisijai tai patvirtinančius dokumentus, praktinio ekspertinio darbo pavyzdžius ir parodyti savarankiško pasirengimo metu įgytus praktinių gebėjimų įgūdžius.

29. Valstybės narės teismo psichiatrams ekspertams, teismo psichologams ekspertams, turintiems valstybės narės kompetentingos institucijos suteiktą teismo psichiatro eksperto ar teismo psichologo eksperto kvalifikaciją ir siekiantiems teismo psichiatro eksperto ar teismo psichologo eksperto  kvalifikacijos pripažinimo, teismo psichiatro eksperto, teismo psichologo eksperto kvalifikacija pripažįstama kvalifikacinio pokalbio metu įvertinus valstybėje narėje įgytą teismo psichiatro eksperto, teismo psichologo eksperto kvalifikaciją ir valstybės narės teismo psichiatrui ekspertui, teismo psichologui ekspertui išlaikius teisinių žinių egzaminą pagal teisingumo ministro patvirtintą teisinių žinių programą asmenims, siekiantiems tapti teismo ekspertais.

30. Valstybės narės teismo psichiatrai ekspertai, teismo psichologai ekspertai, turintys valstybės narės kompetentingos institucijos suteiktą teismo psichiatro eksperto ar teismo psichologo eksperto kvalifikaciją ir siekiantys teismo psichiatro eksperto ar teismo psichologo eksperto  kvalifikacijos pripažinimo, pateikę nuostatų 6 punkte nurodytus dokumentus, privalo atvykti kvalifikacinės komisijos nurodytu laiku į kvalifikacijos įvertinimo pokalbį. Esant reikalui, kvalifikacinė komisija gali pareikalauti iš institucijos, suteikusios tokiam asmeniui teismo psichiatro eksperto ar teismo psichologo eksperto kvalifikaciją, papildomų dokumentų ar informacijos apie tokiam asmeniui suteiktą eksperto kvalifikaciją.

31. Kvalifikacijos egzamino ir kvalifikacinio pokalbio įvertinimo tikslas – nustatyti  asmens profesinio pasiruošimo lygį, teorinių, teisinių žinių bei praktinių įgūdžių, reikalingų savarankiškam darbui teismo psichiatro eksperto ar teismo psichologo eksperto pareigose, apimtį.

32. Kvalifikacijos egzaminų programą tvirtina:

32.1. profesinių žinių ir teismo psichiatrijos ar teismo psichologijos metodologijos egzamino programą  tvirtina VTPT direktorius;

32.2. teisinių žinių egzamino programą tvirtina teisingumo ministras.

33. Kvalifikaciniai egzaminai susideda iš šių dalių:

33.1. egzaminai raštu, atsakant į biliete pateiktus klausimus;

33.2. pokalbis su kvalifikacinės komisijos nariais, atsakant į papildomus klausimus;

33.3. eksperto savarankiškai atliktų ekspertinių tyrimų įvertinimas, savarankiškai įgytų praktinių gebėjimų patikrinimas, apklausiant žodžiu.

34. Profesinės bei teisinės teorinės žinios ir praktiniai įgūdžiai vertinami  10 balų sistema.

35. Įvertinus 5 ir mažiau balų, egzaminas laikomas neišlaikytu.

36. Asmeniui, neišlaikiusiam teismo psichiatro eksperto kvalifikacijos ir teismo psichiatrijos  metodologijos egzamino ar teismo psichologo eksperto kvalifikacijos ir teismo psichologijos metodologijos egzamino, pakartotinai laikyti šį egzaminą leidžiama ne anksčiau kaip po dviejų mėnesių nuo egzamino laikymo dienos. VTPT gavus asmens prašymą  pakartotinai laikyti egzaminą, kvalifikacinės komisijos pirmininkas nustato konkrečią šio egzamino laikymo datą. Komisijos sekretorius apie kvalifikacinės komisijos posėdžio datą, laiką ir vietą asmeniui, siekiančiam įgyti teismo psichiatro eksperto, teismo psichologo eksperto kvalifikaciją, praneša ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki nustatyto posėdžio datos.

37. Apie kvalifikacinės komisijos sprendimą suteikti ar pripažinti arba atsisakyti suteikti ar pripažinti teismo psichiatro eksperto, teismo psichologo eksperto kvalifikaciją ir išduoti teismo psichiatro eksperto, teismo psichologo eksperto pažymėjimą turi būti pranešta raštu ar elektroniniu paštu (jei asmuo nurodė elektroninį paštą):

 37.1. asmenims, laikiusiems teismo psichiatro eksperto kvalifikacijos ir teismo psichiatrijos  metodologijos egzaminą ar teismo psichologo eksperto kvalifikacijos ir teismo psichologijos metodologijos egzaminą ir (ar) teisinių žinių egzaminą, – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šių egzaminų laikymo dienos;

37.2. privatiems teismo psichiatrams ekspertams ar teismo psichologams ekspertams, siekiantiems teismo eksperto kvalifikacijos patvirtinimo, – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo kvalifikacinės komisijos sprendimo patvirtinti ar atsisakyti patvirtinti teismo eksperto kvalifikaciją priėmimo dienos.

38. Teismo psichiatro eksperto, teismo psichologo eksperto kvalifikacija turi būti suteikta, patvirtinta ar pripažinta ne vėliau kaip po 3 mėnesių nuo visų šių nuostatų 6 punkte nurodytų dokumentų ir kitos informacijos, reikalingos teismo psichiatro eksperto, teismo psichologo eksperto  kvalifikacijai suteikti, patvirtinti ar pripažinti ir kvalifikacijos pažymėjimui išduoti, pateikimo. 

V SKYRIUS

TEISMO PSICHIATRO, TEISMO PSICHOLOGO EKSPERTO KVALIFIKACIJOS PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMAS

39. Asmeniui, kuriam VTPT kvalifikacinė komisija suteikė, patvirtino ar pripažino teismo  psichiatro eksperto ar teismo psichologo eksperto kvalifikaciją, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo kvalifikacinės komisijos sprendimo suteikti, patvirtinti ar pripažinti teismo psichiatro eksperto, teismo psichologo eksperto kvalifikaciją priėmimo dienos, VTPT direktorius išduoda kvalifikacijos pažymėjimą. Jeigu asmeniui per šių nuostatų 37 punkte nustatytą terminą neišsiunčiamas pranešimas apie kvalifikacinės komisijos priimtus sprendimus ar šiame punkte nustatytais terminais neišduodamas kvalifikacijos pažymėjimas, laikoma, kad priimtas sprendimas suteikti, patvirtinti ar pripažinti teismo psichiatro eksperto ar teismo psichologo eksperto kvalifikaciją ir išduoti kvalifikacijos pažymėjimą.

40. Kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo diena laikoma kvalifikacijos komisijos sprendimo priėmimo diena.

41. Kvalifikacijos pažymėjimas yra VTPT direktoriaus A4 popieriaus lapo standarte, kurio išmatavimai 21x29,7 cm, išdėstytas dokumentas, patvirtinantis asmens pasirengimą atlikti jame nurodytos rūšies teismo ekspertizes. Darbiniam naudojimui ekspertui išduodamas kvalifikacinio pažymėjimo darbinis ekvivalentas su eksperto nuotrauka. Šio ekvivalento išmatavimai 9,5x5 cm.

42. Eksperto kvalifikacijos pažymėjime nurodoma: kvalifikacijos pažymėjimo numeris, teismo eksperto vardas ir pavardė, teismo ekspertizės rūšies pavadinimas, teismo eksperto kvalifikacijos suteikimo, patvirtinimo ar pripažinimo data, kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo laikas, teismo eksperto kvalifikaciją suteikusi, patvirtinusi ar pripažinusi ekspertinė įstaiga – VTPT.

43. Kvalifikacijos pažymėjimą pasirašo ir VTPT antspaudu patvirtina VTPT direktorius. Kvalifikacijos pažymėjimai registruojami VTPT teismo ekspertams kvalifikaciją suteikiančios kvalifikacinės komisijos posėdžių protokolų registre.

44. Naujas kvalifikacijos pažymėjimas išduodamas šių nuostatų nustatyta tvarka pratęsus kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo terminą, suteikus teismo eksperto kvalifikaciją atlikti kitos rūšies teismo ekspertizes, pasikeitus teismo eksperto duomenims, taip pat jeigu kvalifikacijos pažymėjimas sugadintas, susidėvėjęs ar prarastas. 

VI SKYRIUS

TEISMO PSICHIATRO EKSPERTO, TEISMO PSICHOLOGO EKSPERTO KVALIFIKACIJOS PAŽYMĖJIMO GALIOJIMO TERMINO PRATĘSIMAS, GALIOJIMO SUSTABDYMAS, SUSTABDYMO PANAIKINIMAS IR PRIPAŽINIMAS NEGALIOJANČIU

 45. Kvalifikacinės komisijos išduotas pažymėjimas galioja 5 metus nuo jo išdavimo dienos. Likus ne mažiau kaip dviem mėnesiams iki išduoto kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo termino dienos, teismo psichiatras ekspertas, teismo psichologas ekspertas, norintis pratęsti kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo terminą, turi pateikti VTPT direktoriui prašymą pratęsti kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo terminą, pristatydamas šiuos dokumentus ir kopijas:

45.1. dokumentus, patvirtinančius, kad ekspertas per pastaruosius 5 metus tobulino teismo psichiatrijos, teismo psichologijos teorines žinias ne mažiau kaip 90 val.;

45.2. VTPT patvirtintos formos prašymą;

45.3. dokumentą, patvirtinantį ne trumpesnę kaip 3 metų specializuotą teismo psichiatrijos, teismo psichologijos praktiką  per pastaruosius 5 metus;

45.4. paskutinių 5 metų ekspertinio darbo aprašą su praktiniais ekspertinio darbo pavyzdžiais;

45.5. duomenis apie sveikatos patikrinimą;

45.6. kitus tiesiogiai susijusius su pažymėjimo perregistravimu papildomus dokumentus, kurių kvalifikacinė komisija gali pareikalauti iš eksperto.

46. Sprendimą dėl teismo psichiatro eksperto, teismo psichologo eksperto kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo termino pratęsimo priima VTPT kvalifikacinė komisija ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo teismo psichiatro eksperto ar teismo psichologo eksperto kreipimosi dėl teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo termino pratęsimo ir reikalaujamų dokumentų pateikimo.

47. Teismo psichiatro eksperto, teismo psichologo eksperto kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo terminas nepratęsiamas, sustabdomas kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas ar panaikinamas jo galiojimo sustabdymas, kvalifikacijos pažymėjimas pripažįstamas negaliojančiu VTPT kvalifikacinės komisijos sprendimu Teismo ekspertizės įstatyme nustatytais atvejais ir tvarka.

48. Be Teismo ekspertizės įstatyme numatytų atvejų teismo psichiatro eksperto kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas gali būti sustabdomas ar jo kvalifikacijos pažymėjimas pripažįstamas negaliojančiu ir tais atvejais, kai atitinkamai sustabdomas licencijos užsiimti gydytojo psichiatro praktika galiojimas ar licencija užsiimti gydytojo psichiatro praktika pripažįstama negaliojančia.

49. Apie kvalifikacinės komisijos priimtus nuostatų 46 ir 47 punktuose nurodytus sprendimus asmeniui ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai turi būti pranešta ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo kvalifikacinės komisijos sprendimo priėmimo dienos. 

VII SKYRIUS

PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO FORMOS IR VERTINIMAS

50. Tobulinimosi formos: kursai, stažuotės, paskaitos, pranešimai, publikacijos mokslo žurnaluose ir leidiniuose, mokslinės-praktinės konferencijos, seminarai.

51. Tobulinimasis Lietuvoje ar užsienyje vertinamas valandomis:

51.1. dalyvavimas vienos akademinės valandos trukmės kursuose ar seminare – 1 val.;

51.2. kursuose ar seminaruose skaitomos vienos akademinės valandos trukmės paskaitos parengimas:

51.2.1. Lietuvoje – 10 val.;

51.2.2. užsienyje – 15 val.;

51.3. vienos akademinės valandos trukmės praktinių užsiėmimų ta pačia tema stažuotėse vedimas – 1 val.;

51.4. dalyvavimas vienos akademinės valandos stažuotėje:

51.4.1. Lietuvoje – 1 val.;

51.4.2. užsienyje – 1,5 val.;

51.5. dalyvavimas vienos dienos stažuotėje (jei trukmė valandomis nenurodyta);

51.5.1. Lietuvoje – 6 val.;

51.5.2. užsienyje – 9 val.;

51.6. dalyvavimas Lietuvos ekspertinės institucijos ar profesinės draugijos organizuotoje mokslinėje-praktinėje konferencijoje:

51.6.1. akademinė valanda – 1 val.;

51.6.2. diena (jei trukmė valandomis nenurodyta) – 6 val.;

51.6.3. skaitytas mokslinis pranešimas – 20 val.;

51.6.4. paskelbtos tezės be pranešimo – 4 val.;

51.7. dalyvavimas užsienio aukštųjų mokyklų ir/ar ekspertinių institucijų, profesinių draugijų organizuotoje mokslinėje-praktinėje konferencijoje:

51.7.1. akademinė valanda – 1,5 val.;

51.7.2. diena (jei trukmė valandomis nenurodyta) – 9 val.;

51.7.3. skaitytas mokslinis pranešimas – 30 val.;

51.7.4. paskelbtos tezės be pranešimo – 6 val.;

51.8. paskelbtas mokslinis straipsnis:

51.8.1. užsienio ar tarptautiniuose recenzuojamuose mokslo žurnaluose ir leidiniuose su citavimo indeksu – 90 val.;

51.8.2. užsienio ar tarptautiniuose recenzuojamuose mokslo žurnaluose ir leidiniuose – 75 val.;

51.8.3.  pripažintuose Lietuvos mokslo žurnaluose – 30 val.;

51.8.4. Lietuvoje organizuotos mokslinės-praktinės konferencijos ar kitame medicinos mokslo leidinyje – 10 val.;

51.8.5. užsienyje organizuotos mokslinės-praktinės konferencijos ar kitame medicinos mokslo leidinyje – 15 val..

52. Jei mokslinio pranešimo, straipsnio, tezių autoriai yra keli, valandų skaičius nustatomas bendrą valandų skaičių padalinus iš autorių skaičiaus. Profesinės kvalifikacijos tobulinimui užskaitomi moksliniai pranešimai, straipsniai, tezės parengti per paskutinius penkerius metus. 

VIII SKYRIUS

SPRENDIMŲ APSKUNDIMAS

53. Kvalifikacinės komisijos veiksmai, neveikimas ir (ar) sprendimai, kuriais pažeidžiami  kvalifikacijos suteikimo nuostatai, gali būti skundžiami Teismo ekspertizės įstatymo nustatyta tvarka VTPT direktoriui ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo skundžiamų veiksmų atlikimo ar sprendimų paskelbimo dienos. Tais atvejais, kai kvalifikacinė komisija nevykdo savo pareigų ar vilkina sprendimo priėmimą, skundo padavimo termino pradžia skaičiuojama nuo kitos dienos, kai baigiasi klausimui išspręsti nustatytas laikas. Skundas turi būti išnagrinėtas per 10 darbo dienų nuo jo pateikimo dienos. VTPT direktoriaus veiksmai, neveikimas, susiję su šiame punkte nurodyto skundo nagrinėjimu, ar sprendimai dėl atsisakymo patenkinti skundo reikalavimus gali būti skundžiami teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

 54. VTPT direktoriaus veiksmai, neveikimas ir (ar) sprendimai, kuriais pažeidžiami  suteikimo nuostatai, išskyrus nuostatų 53 punkte nurodytus veiksmus, neveikimą ar sprendimus, gali būti skundžiami administracinių ginčų komisijai arba tiesiogiai administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

________________________

Asmenų prašymų (skundų) nagrinėjimo ir jų aptarnavimo VTPT prie SAM taisyklės

PATVIRTINTA
                                                                                                 Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos
                                                                                                 prie SAM direktoriaus 2018 m. spalio 10 d.
                                                                                                 įsakymu Nr. 12P-41
 
ASMENŲ  PRAŠYMŲ (SKUNDŲ) NAGRINĖJIMO IR JŲ APTARNAVIMO
VALSTYBINĖJE TEISMO PSICHIATRIJOS TARNYBOJE
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS TAISYKLĖS
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Asmenų prašymų (skundų) nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje teismo psichiatrijos tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VTPT) taisyklės (toliau vadinama – Taisyklės) reglamentuoja asmenų prašymų (skundų) nagrinėjimą ir jų aptarnavimą VTPT.

2. Šių Taisyklių nustatyta tvarka taip pat nagrinėjami asmenų kreipimaisi į VTPT, kai išdėstoma asmens nuostata tam tikru klausimu, pranešama apie VTPT veiklos pagerėjimą ar trūkumus ir pateikiami pasiūlymai, kaip juos ištaisyti, informuojama apie darbuotojų piktnaudžiavimą ar neteisėtus veiksmus, nesusijusius su konkretaus asmens teisėtų interesų ir teisių pažeidimu, atkreipiamas dėmesys į tam tikrą padėtį, kitokie asmenų kreipimaisi į VTPT, išskyrus asmenų skundus ir pranešimus, kurie nagrinėjami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

3. Nagrinėjant asmenų prašymus (skundus) šių Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek tų klausimų nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti teisės aktai.

4. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Prašymas – su asmens teisių ar teisėtų interesų pažeidimu nesusijęs asmens kreipimasis į VTPT, prašant išduoti dokumentą, jo kopiją, nuorašą ar išrašą, patvirtinantį tam tikrą juridinį faktą; nustatytąja tvarka pateikti VTPT turimą informaciją; priimti administracinį sprendimą – įsakymą ar nustatytąja tvarka kitą nustatytos formos dokumentą, kuriame išreiškiama VTPT valia; atlikti kitus teisės aktuose nustatytus veiksmus.

Skundas – asmens rašytinis kreipimasis į VTPT, nurodant, kad yra pažeistos asmens teisės ar teisėti interesai ir prašant juos apginti.

Prašymo (skundo) nagrinėjimas – VTPT veikla, apimanti asmens prašymo (skundo) priėmimą, įregistravimą, esmės nustatymą, atsakymo parengimą.

Atsakymas – atsižvelgiant į prašymo (skundo) turinį, žodžiu ar raštu asmeniui teisės aktų nustatyta tvarka įteikiama prašomo administracinio akto kopija, nuorašas ar išrašas, išdėstoma VTPT nuomonė apie asmens kritiką, pasiūlymus ar pageidavimus.

Oficialus institucijos elektroninio pašto adresas  VTPT interneto svetainės pradžios tinklalapyje nurodytas elektroninio pašto adresas.

Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos pašto įstatyme, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme.

II. PRAŠYMŲ (SKUNDŲ) PATEIKIMAS

5. Asmenų prašymai gali būti pateikiami žodžiu (elektroninėmis priemonėmis ar tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į VTPT) ir raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į VTPT, atsiuntus prašymą (skundą) paštu arba elektroninėmis priemonėmis).

6. Asmens prašymas (skundas) pateiktas žodžiu, gali būti išdėstomas atsakingam VTPT darbuotojui, turinčiam įgaliojimus spręsti asmenims rūpimus klausimus elektroninėmis priemonėmis arba aptarnauti asmenis. Žodžiu telefonu gali būti teikiami tik tokie prašymai, kuriems pateikti  asmuo pagal teisės aktus neprivalo pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento.

7. Asmenų prašymai (skundai), pateikti žodžiu, į kuriuos galima atsakyti tą pačią dieną, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar VTPT interesų, VTPT neregistruojami, jeigu VTPT direktorius ar jo įgaliotas asmuo nenusprendžia kitaip. Į tokius prašymus (skundus) turi būti atsakoma tą pačią darbo dieną. Jeigu į žodžiu pateiktą asmens prašymą (skundą) negalima atsakyti tą pačią darbo dieną, asmeniui turi būti sudaroma galimybė išdėstyti prašymą (skundą) raštu arba, jeigu VTPT turi galimybę priimti ir fiksuoti bei saugoti prašymo turinį panaudodama garso ir vaizdo nuotolinio perdavimo ir įrašymo priemones, žodžiu.

8. Asmens prašymas (skundas), pateiktas žodžiu, panaudojant garso ir vaizdo nuotolinio perdavimo ir įrašymo priemones prašymo turinį fiksuojant ir saugant, nagrinėjamas kaip asmens prašymas (skundas), pateiktas raštu.

9. Jeigu prašymą (skundą) žodžiu teikiančio asmens elgesys yra neadekvatus arba turi akivaizdžių nusikaltimo, baudžiamojo nusižengimo ar administracinių nusižengimų požymių, arba asmens prašymas grindžiamas akivaizdžiai tikrovės neatitinkančiais faktais, arba bendraujant su asmeniu nepavyksta išsiaiškinti prašymo (skundo) turinio, VTPT darbuotojas turi teisę tokio asmens neaptarnauti ir privalo nedelsdamas pranešti apie šio asmens elgesį tiesioginiam vadovui. Šio vadovo sprendimu apie asmenų elgesį, turintį nusikaltimo, baudžiamojo nusižengimo ar administracinio nusižengimo požymių, gali būti pranešama kompetentingoms institucijoms.

10. Asmens pageidavimu, asmens priėmimas VTPT ir tiesioginis prašymo (skundo) išdėstymas gali būti derinamas iš anksto žodžiu ir raštu Taisyklių 5 punkte nurodytais būdais. Tam gali būti naudojamos asmenų aptarnavimo kortelės ar kitos priemonės, kuriose nurodomas asmens priėmimo VTPT laikas ir vieta, VTPT atstovo, kuris priims asmenį, vardas ir pavardė, pareigos.

11. Asmenų prašymai (skundai) žodžiu gali būti pateikiami prašymą (skundą) teikiančiajam ir jį aptarnaujančiam VTPT darbuotojui suprantama kalba. Jeigu asmuo nemoka valstybinės kalbos, o VTPT nėra darbuotojo, suprantančio kalbą, kuria asmuo kreipiasi, arba kai dėl sensorinio ar kalbos sutrikimo asmuo negali suprantamai reikšti minčių, jam kreipiantis žodžiu į VTPT turi dalyvauti asmuo, gebantis išversti prašymą (skundą) į valstybinę kalbą (vertėjas). Vertėją pakviečia asmuo, kuris kreipiasi į VTPT, savo iniciatyva, jeigu VTPT nenustato kitaip.

12. Prašymas (skundas) raštu turi būti:

12.1. parašytas valstybine kalba arba turėti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą vertimą į valstybinę kalbą, išskyrus Taisyklių 14 ir 15 punktuose nurodytus atvejus;

12.2. parašytas įskaitomai;

12.3. asmens pasirašytas. 

13. Asmenų prašymuose (skunduose) raštu turi būti nurodytas asmens vardas ir pavardė arba pavadinimas ir adresas, arba kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti, pagal kuriuos asmuo pageidauja gauti atsakymą.

14. Atsižvelgdamas į VTPT atliekamas funkcijas ir VTPT dirbančių darbuotojų kompetenciją, VTPT direktorius turi teisę nustatyti ir kitas kalbas, kuriomis parašyti prašymai gali būti priimami.

15. Nevalstybine kalba ir kitomis nei, vadovaujantis Taisyklių 14 punktu, nustatytomis kalbomis raštu pateikti asmenų prašymai (skundai) VTPT gali būti priimami, kai vadovaudamasi tarptautinės teisės aktais į VTPT raštu kreipiasi užsienio valstybės institucija ar tarptautinė organizacija.  

16. Atstovaujamo asmens vardu į VTPT kreipdamasis asmens atstovas savo prašyme (skunde) turi nurodyti savo vardą ir pavardę, adresą arba kitus kontaktinius duomenis, pagal kuriuos pageidauja gauti atsakymą, taip pat atstovaujamo asmens vardą ir pavardę (jeigu kreipiamasi fizinio asmens vardu) arba pavadinimą, (jeigu kreipiamasi juridinio asmens vardu) ir pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.  

17. Kai prašymą (skundą) VTPT pateikia asmens atstovas, kurio atstovavimą patvirtinantis dokumentas išduotas užsienyje, šis dokumentas turi būti patvirtintas vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

18. Asmenų prašymai (skundai) raštu, atsiųsti VTPT elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.  

19. Jeigu VTPT direktorius ar jo įgaliotas asmuo nenusprendžia kitaip, asmenų prašymai (skundai) raštu, neatitinkantys Taisyklių 18 punkto reikalavimų pateikti elektroniniais ryšiais, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti tą pačią dieną, VTPT neregistruojami, o atsakymams į tokius prašymus taikoma Taisyklių 7 punkte nustatyta tvarka.

21.VTPT darbuotojas, jam VTPT suteiktu elektroninio pašto adresu gavęs asmens prašymą (skundą), turi tą pačią dieną persiųsti jį oficialiu VTPT elektroninio pašto adresu, išskyrus atvejus, kai į prašymą (skundą) pagal kompetenciją gali atsakyti tą pačią dieną jį perskaitęs.
 

III. ASMENŲ PRAŠYMŲ (SKUNDŲ) PRIĖMIMAS IR NAGRINĖJIMAS

22. Asmenų prašymai (skundai) pateikti tiesiogiai, atsiųsti paštu ar elektroninėmis prėiemonėmis, turi būti užregistruojami atitinkamame VTPT dokumentų registre, laikantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro išleistų teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą, reikalavimų.

23. Priėmus prašymą (skundą), asmens pageidavimu įteikiama, o jeigu prašymas (skundas) gautas paštu arba elektroninėmis priemonėmis, asmens pageidavimu per 3 darbo dienas nuo prašymo (skundo) gavimo VTPT dienos asmens nurodytu adresu arba elektroninio pašto adresu, išsiunčiama Taisyklių priede nustatytos formos pažyma apie priimtus dokumentus.

24. Asmenų prašymai (skundai), išskyrus asmenų prašymus (skundus), į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti tą pačią dieną, turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo (skundo) gavimo VTPT dienos.

25. Jeigu asmens prašymo (skundo) nagrinėjimas susijęs su komisijos sudarymu, posėdžio sušaukimu ar kitais atvejais, dėl kurių atsakymo pateikimas asmeniui gali užtrukti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymo (skundo) ir visų reikiamų dokumentų gavimo VTPT dienos, VTPT direktorius ar jo įgaliotas asmuo turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 20 darbo dienų. Pratęsus Taisyklių 24 punkte nustatytą terminą, VTPT per 2 darbo dienas nuo VTPT direktoriaus ar jo įgalioto asmens tokio sprendimo priėmimo dienos išsiunčia asmeniui pranešimą raštu ir nurodo prašymo (skundo) nagrinėjimo pratęsimo priežastis.

26. Jeigu asmens prašymui (skundui) išnagrinėti būtina papildoma informacija, kurią privalo pateikti prašymą (skundą) atsiuntęs asmuo, ir VTPT tokių duomenų pati gauti negali, per 5 darbo dienas nuo prašymo (skundo) gavimo VTPT dienos ji kreipiasi į asmenį raštu, prašydama pateikti papildomą informaciją, ir praneša, kad prašymo (skundo) nagrinėjimas stabdomas, iki bus pateikta papildoma informacija. Kai per VTPT nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos, papildomi dokumentai ir informacija negaunama, prašymas (skundas) nenagrinėjamas, per 3 darbo dienas nuo VTPT nustatyto termino suėjimo dienos dokumentų originalai grąžinami asmeniui ir nurodoma grąžinimo priežastis. VTPT pasilieka prašymo (skundo) ir gautų dokumentų kopijas.

27.  Jeigu prašymo (skundo) ir (ar) prie jo pridedamų dokumentų turinyje yra teisės pažeidimų požymių, VTPT per 5 darbo dienas nuo šio prašymo (skundo) gavimo VTPT dienos persiunčia tokio prašymo kopiją ir prie jo pridedamų dokumentų kopijas institucijoms, kompetentingoms tirti šiuos teisės pažeidimus. Tais atvejais, kai tolesniam prašymo (skundo) nagrinėjimui būtinas kompetentingos institucijos atsakymas, prašymo (skundo) nagrinėjimas VTPT direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimu gali būti sustabdytas iki atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą ar administracinio nusižengimo bylos teiseną arba iki bus baigta baudžiamoji byla ar administracinio nusižengimo bylos teisena. Apie tokio prašymo (skundo) nagrinėjimo sustabdymą VTPT ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos raštu praneša prašymą (skundą) pateikusiam asmeniui ar jo atstovui.

28. Prašymas (skundas), pateiktas raštu nesilaikant Taisyklių 12.1 papunktyje, 16 ir 17 punktuose nustatytų reikalavimų, per 5 darbo dienas nuo prašymo (skundo) gavimo VTPT dienos grąžinamas asmeniui, pateikusiam prašymą (skundą), ar jo atstovui, nurodant tokio prašymo (skundo) grąžinimo priežastis ir siūlant pasidaryti vertimą į valstybinę kalbą ar ištaisyti nustatytus tinkamo atstovavimo įrodymo trūkumus. 

IV. ATSAKYMŲ PARENGIMAS IR SAUGOJIMAS, IŠSIUNTIMAS (ĮTEIKIMAS) ASMENIUI, ATSAKYMŲ APSKUNDIMAS

29. Į prašymus (skundus) atsakoma valstybine kalba arba kita kalba, jei prašymą VTPT direktoriaus sprendimu buvo galima pateikti kita kalba, ir tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas (skundas), arba tokiu būdu, kuris buvo nurodytas prašyme (skunde). Prireikus į prašymą (skundą) gali būti atsakoma ne valstybine kalba, kai vadovaudamasi tarptautinės teisės aktais prašymą (skundą) pateikia užsienio valstybės institucija ar tarptautinė organizacija.

30. Atsakymas į prašymus (skundus), siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašytas VTPT arba jo įgalioto asmens kvalifikuotu elektroniniu parašu, arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą, išskyrus atvejus, kai atsakoma į Taisyklių 19 punkte nustatytu atveju VTPT neregistruotus prašymus (skundus).

31. Atsakymai į prašymus (skundus) rengiami ir saugomi laikantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro priimtų teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą, reikalavimų.

32. Atsakymai į prašymus parengiami atsižvelgiant į jo turinį:

32.1. į prašymą išduoti dokumentą, jo kopiją, nuorašą ar išrašą, patvirtinantį tam tikrą juridinį faktą, – atsakoma pateikiant prašomą dokumentą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys;

32.2. į prašymą pateikti VTPT turimą informaciją atsakoma pateikiant prašomą informaciją Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys;

32.3. į prašymą priimti administracinį sprendimą – atsakoma pateikiant atitinkamo priimto dokumento kopiją, išrašą ar nuorašą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys;

32.4. į kitus prašymus  atsakoma laisva forma arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys.

33. VTPT nagrinėjusi prašymą (skundą), pati pastebėjusi ar gavusi pagrįstą asmens kreipimąsi dėl atsakyme esančių spausdinimo, skaičiavimo ar faktinių duomenų klaidų, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo klaidos paaiškėjimo arba asmens kreipimosi dienos jas ištaiso ir pateikia asmeniui ištaisytą atsakymą arba praneša jam, kodėl klaidos nebuvo taisomos.

34. Į skundus atsakoma laikantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme nustatytos tvarkos.

35. Atsakyme, kuriame nurodomos atsisakymo suteikti prašomą paslaugą, informaciją, priimti administracinį sprendimą priežastys, arba VTPT siunčiamame pranešime apie asmens prašymo ar skundo nenagrinėjimo priežastis asmuo ar jo atstovas turi būti informuojamas apie tokio atsakymo apskundimo tvarką, nurodant institucijos (-ų), kuriai (-ioms) gali būti paduotas skundas, pavadinimą (-aus) ir adresą (-us), taip pat terminą (-us), per kurį (-iuos) gali būti pateiktas skundas. Persiunčiant prašymą (skundą) nagrinėti kitai kompetentingai institucijai ir informuojant apie tai asmenį ar jo atstovą, pranešime asmeniui nurodyti minėtos apskundimo tvarkos nereikia.  

 V. ASMENŲ APTARNAVIMAS ŽODŽIU ELEKTRONINĖMIS PRIEMONĖMIS

36. VTPT direktoriaus arba jo įgalioto asmens sprendimu paskiriamas darbuotojas, atsakingas už asmenų aptarnavimą žodžiu elektroninėmis priemonėmis.

37. Darbuotojo, atsakingo už asmenų aptarnavimą žodžiu elektroninėmis priemonėmis, uždavinys – suteikti asmens prašomą informaciją, susijusią su jam rūpimo klausimo nagrinėjimu. Darbuotojas, atsakingas už asmenų aptarnavimą, turi trumpai ir suprantamai:

37.1. paaiškinti, ar VTPT yra kompetentinga nagrinėti prašymą (skundą) asmeniui rūpimu klausimu;

37.2. paaiškinti galimus dokumentų pateikimo būdus ir tai, kokius dokumentus reikėtų pateikti, kad prašymas (skundas) būtų išnagrinėtas;

37.3. nurodyti instituciją (jos adresą ir kontaktus), į kurią asmuo turėtų kreiptis, jeigu VTPT nekompetentinga nagrinėti jo prašymą;

37.4. pateikti kitą asmens pageidaujamą informaciją, kuria disponuoja VTPT ir kurią asmuo turi teisę gauti Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

38. Darbuotojas, atsakingas už asmenų aptarnavimą žodžiu elektroninėmis priemonėmis turi laikytis šių reikalavimų:

38.1. prisistatyti asmeniui (nurodyti pareigas, vardą ir pavardę), pasakyti VTPT pavadinimą;

38.2. išklausyti, prireikus paprašyti plačiau paaiškinti prašymo (skundo) esmę;

38.3. aiškiai ir tiksliai atsakyti į klausimus, jei klausimai priskirti darbuotojo kompetencijai ir atsakymas yra žinomas, arba nukreipti asmenį į kompetentingą darbuotoją; prireikus laiko išsamiam atsakymui parengti, nurodyti, kada bus asmeniui atsakyta, arba pasiūlyti perduoti atsakymą kita ryšio priemone.

VI. ASMENŲ APTARNAVIMO KOKYBĖS VERTINIMAS

39. VTPT privalo kasmet atlikti asmenų aptarnavimo kokybės vertinimą pagal  pasirinktus objektyvaus pobūdžio kriterijus. 

40. Asmenų aptarnavimo kokybės vertinimas gali būti atliekamas pagal pasirinktus objektyvaus pobūdžio kriterijus:

40.1. kiek prašymų ir skundų per metus buvo išnagrinėta greičiau nei per nustatytą terminą;

40.2. kiek per metus buvo atvejų, kai atsakymai į prašymus ir skundus buvo pateikti vėliau, nei nustatyta;

40.3. kiek per metus užfiksuota atvejų, kai asmenys kreipėsi į VTPT skųsdami pateiktą atsakymą į jų prašymą ar skundą arba juos aptarnavusį darbuotoją;

40.4. kiek per metus užfiksuota atvejų, kai asmenys kreipėsi į aukštesnes pagal pavaldumą arba ginčus nagrinėjančias institucijas skųsdami pateiktą VTPT atsakymą arba juos aptarnavusį darbuotoją.

          ____________________

   

Asmenų prašymų (skundų) nagrinėjimo ir jų aptarnavimo VTPT taisyklių priedas

Teisinio reguliavimo stebėsena

1. Teisinio reguliavimo stebėsenos planas

Patvirtinto teisinio reguliavimo stebėsenos nėra*.

* VTPT savarankiškai netvirtina teisinio reguliavimo stebėsenos plano. Informacija apie teisės aktų teisinio reguliavimo stebėseną pateikta Sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje, adresu https://sam.lrv.lt/lt/teisine-informacija/teisinio-reguliavimo-stebesena .


2. Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena

VTPT neatlieka teisinio reguliavimo funkcijos.


3. Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos

Stebimų teisės aktų nėra.

Paskutinį kartą redaguota: 2022-11-10 14:07