Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija

Susidūrus su korupcinio pobūdžio veikla Valstybinėje teismo psichiatrijos tarnyboje prie SAM, prašome kreiptis į direktoriaus pavaduotoją personalui ir administracinei veiklai Vitalijų Šaškovą, atsakingą už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą ir korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Valstybinėje teismo psichiatrijos tarnyboje prie SAM (A. Kojelavičiaus g. 121, Vilniuje, 203 kab., tel. 8 5 267 7214, el. p. vitalijus.saskovas@vtpt.lt).

Pageidautina, kad rašydami nurodytumėte asmens, kurio veiksmus skundžiate, vardą ir pavardę, pareigas ir skundžiamus veiksmus, kuriuos manote esant korupcinio pobūdžio. Taip pat prašome nurodyti savo vardą ir pavardę bei adresą, kuriuo galėtume pateikti atsakymą.

Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba prie SAM užtikrina asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą.

Pranešk apie korupciją:
1. Specialiųjų tyrimų tarnybai:
elektroniniu paštu pranesk@stt.lt;
palikti pranešimą STT svetainėje pasirinkus nuorodą „praneškite apie korupciją/palikite pranešimą čia" ar paspaudus judantį informacinį skydelį „Tu gali sumažinti korupciją";
visą parą veikiančiu „karštosios linijos" telefonu (8 5) 266 33 33 (ir poilsio dienomis).

2. Policijai: bendruoju pagalbos numeriu 112 arba adresu https://www.epolicija.lt/report-anonymous.

3. Sveikatos apsaugos ministerijai:
elektroniniu paštu korupcija@sam.lt; ministerija@sam.lt;
anonimiškai nemokamu pasitikėjimo telefonu 8 800 66 004 (spaudžiant 2).
raštu; kreipiantis raštu prašome nurodyti:
1) vardą, pavardę;
2) gyvenamosios vietos adresą, elektroninio pašto adresą (atsakymui pateikti);
3) sveikatos sistemos darbuotojo, kurio veiksmai skundžiami, vardą, pavardę, pareigas arba institucijos pavadinimą;
4) veiksmus, kuriais pasireiškia korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, taip pat vietą, laiką, aplinkybes, asmenis, galinčius patvirtinti aplinkybes, ir kitus, Jūsų manymu, reikšmingus faktus.
Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba prie SAM atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta atsakomybė.


Aprašas

Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos darbuotojų elgesio susidūrus su korupcinėmis veikomis taisyklių bei pranešimo tvarkos aprašas

1. Apraše vartojamos sąvokos:

Korupcija - piktnaudžiavimas įgaliojimais siekiant naudos sau ar kitam asmeniui viešajame ar privačiame sektoriuje.

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos: 

1) kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, piktnaudžiavimas;

2) nusikalstamos veikos, padaromos viešajame sektoriuje arba teikiant administracines ar viešąsias paslaugas piktnaudžiaujant įgaliojimais ir tiesiogiai ar netiesiogiai siekiant naudos sau ar kitam asmeniui: neteisėtas teisių į daiktą įregistravimas, tarnybos pareigų neatlikimas, valstybės paslapties atskleidimas, neteisėtas politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas, turto iššvaistymas, komercinės paslapties atskleidimas, nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą, tarnybos paslapties atskleidimas, dokumento suklastojimas ar disponavimas suklastotu dokumentu;

3) kitos nusikalstamos veikos, kuriomis siekiama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą, prekybą poveikiu ar papirkimą.

Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimai - administracinis nusižengimas, darbo pareigų pažeidimas ar tarnybinis nusižengimas, padaromas piktnaudžiaujant įgaliojimais ir tiesiogiai ar netiesiogiai siekiant naudos sau ar kitam asmeniui, taip pat korupcinio pobūdžio nusikalstama veika.

2. Darbuotojas, įtaręs ar norintis išreikšti susirūpinimą korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, korupcinio pobūdžio teisės pažeidimu, privalo savo įtarimus apie galimą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką ar teisės pažeidimą pranešti:

2.1. direktoriaus pavaduotojui personalui ir administracinei veiklai, atsakingam už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą (asmeniškai - Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, A. Kojelavičiaus 121, Vilnius, 203 kabinetas, telefonu (8-5) 2677214, raštu su žyma ant voko „asmeniškai";

2.2. VTPT direktoriui (asmeniškai - Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, A. Kojelavičiaus 121, Vilnius, 201 kabinetas, telefonu (8-5) 2677200, raštu su žyma ant voko „asmeniškai").

3. Darbuotojui, įtarusiam ar norinčiam išreikšti susirūpinimą korupcinio pobūdžio nusikalstama veika ar teisės pažeidimu, rekomenduojama:

3.1. nebandyti rinkti įrodymų ar klausinėti informacijos asmenų. Turimus dokumentus ar kitus įrodymus, kurie darbuotojo manymu, yra svarbūs, laikyti saugioje vietoje;

3.2. išgirdus ar pamačius tai, kas, darbuotojo manymu, yra svarbu, užsirašyti laiką, datą ir kitas aplinkybes;

3.3. nebandyti patiems atlikti tyrimo;

3.4. neįsitikinus tuo, ką matė ar išgirdo, konfidencialiai kreiptis patarimo į tarnybos direktoriaus pavaduotoją personalo valdymui.

Elgesio taisyklės

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ ELGESIO  KODEKSAS

VTPT PRIE SAM DARBUOTOJŲ ELGESIO KODEKSAS

ELGESIO TAISYKLĖS

Antikorupcinė SAM linija: nemokamas telefonas 8 800 66 004

Sveikatos apsaugos ministerijoje veikia pasitikėjimo telefonas. Lietuvos gyventojai, paskambinę nemokama linija 8 800 66 004, gali anonimiškai pranešti apie korupcijos atvejus sveikatos priežiūros įstaigose. 

Ataskaitos
Gautų VTPT dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas

PATVIRTINTA
Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus
2021 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 12P-10

DOVANŲ, GAUTŲ PAGAL TARPTAUTINĮ PROTOKOLĄ AR TRADICIJAS, BEI REPREZENTACIJAI SKIRTŲ DOVANŲ PERDAVIMO, VERTINIMO, REGISTRAVIMO, SAUGOJIMO IR EKSPONAVIMO VALSTYBINĖJE TEISMO PSICHIATRIJOS TARNYBOJE PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1.    Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, bei reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo Valstybinėje teismo psichiatrijos tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VTPT) tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja šių dovanų perdavimą, vertinimą, registravimą, saugojimą ir eksponavimą VTPT kai tokių dovanų vertė viršija 150 eurų.
2.    Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačiųjų    interesų derinimo įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais bei Lietuvos Respublikos vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos ir Lietuvos Respublikos specialiųjų   tyrimų tarnybos rekomendacijomis.
II SKYRIUS
DOVANŲ PERDAVIMAS, ĮVERTINIMAS, REGISTRAVIMAS IR APSKAITA
3.    VTPT darbuotojas, gavęs dovaną pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, ar gavęs reprezentacinę dovaną, kai tokios dovanos vertė viršija 150 eurų (jeigu tiksli vertė yra     žinoma) arba tikėtina, kad galėtų viršyti 150 eurų (jeigu tiksli vertė nežinoma), nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jos gavimo dienos, apie tai turi informuoti asmenį, atsakingą už korupcijos prevenciją VTPT ir, surašęs Dovanos perdavimo aktą, ją perduoda vertinimui.
4.    Jeigu Darbuotojas per nustatytą terminą neturi galimybių dėl komandiruotės, ligos, atostogų ar kito laikino nebuvimo darbe informuoti apie gautą dovaną, jis tai turi padaryti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo komandiruotės, ligos, atostogų ar kito laikino nebuvimo darbe pabaigos.
5.    Už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo, iš darbuotojo gavęs informaciją apie   jo gautą dovaną, inicijuoja dovanos vertinimą, kurį atlieka su VTPT direktoriaus sudaryta komisija (toliau – Komisija).
6.    Dovanos vertė nustatoma vadovaujantis šiuose teisės aktuose nurodytais vertinimo kriterijais:
6.1.   Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymu;
6.2.   Turto ir verslo vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1K-159 „Dėl Turto ir verslo vertinimo metodikos patvirtinimo“.
7.    Dovanos vertės nustatymas gali būti atliekamas atsižvelgiant į tapačių daiktų ar jų atitikmenų rinkos vertę pagal elektroninėje erdvėje ar kituose informacijos šaltiniuose esančius duomenis ar vadovaujantis kita informacija.
8.    Komisija per 10 darbo dienų nuo VTPT direktoriaus pavedimo dienos nustačiusi dovanos vertę, parengia Dovanos vertinimo aktą (priedas), kuris pateikiamas VTPT direktoriui pasirašyti. Visi asmenys, dalyvavę vertinant dovaną, pasirašo ar kitaip patvirtina Dovanos vertinimo aktą.
9.    Dovanos nebūtina vertinti, jeigu jos vertę galima nustatyti iš nurodytos kainos (priklijuotos etiketės ar pan.). Tokiu atveju už korupcijos prevenciją atsakingas darbuotojas, iš VTPT direktoriaus gavęs nurodymą įvertinti dovaną, per 3 darbo dienas  surašo Dovanos vertinimo aktą, pastabose pažymėdamas, kokiu būdu nustatyta dovanos vertė. Dovanos vertinimo aktas pasirašomas ir registruojamas Aprašo 8 punkte nustatyta tvarka.
10.  Kiekviena dovana vertinama eiliškumo tvarka individualiai. Kai dovaną sudaro keletas skirtingų daiktų, jų vertė yra sumuojama ir į Dovanos vertinimo aktą įrašoma bendra     dovanos vertė vienu registracijos numeriu.
11.  Jeigu įvertinus dovaną nustatoma, kad jos vertė neviršija 150 eurų, tokia dovana į apskaitą netraukiama. Galima pasirinkti vieną ar kelis į apskaitą neįtrauktos dovanos naudojimo variantus:
11.1.  dovana grąžinama dovaną gavusiam Darbuotojui, surašant gautos dovanos grąžinimo aktą, ir ji tampa Darbuotojo nuosavybe. Darbuotojas gali su dovana elgtis taip, kaip jam atrodo priimtina. Darbuotojo pageidavimu dovana gali būti užregistruojama ir perduodama VTPT naudoti, eksponuoti ir pan.;
11.2.  dovana (išskyrus vardines dovanas) lieka VTPT ir, jeigu  yra galimybė, naudojama darbo reikmėms;
11.3.  gauta dovana atiduodama labdarai.
12.  Už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo gali pareikalauti Darbuotojo pateikti dovaną vertinti, jeigu kyla įtarimų, kad jos vertė didesnė nei 150 eurų, arba gauta daugiau dovanų, nei pateikta vertinti, ir pan.
13.  Jeigu nustatoma, kad dovanos vertė didesnė nei 150 eurų, tokia dovana tampa VTPT nuosavybe. Komisija dovaną su Dovanos vertinimo aktu perduoda Vidaus administravimo ir informacinių technologijų skyriaus vedėjui, pasirašant Dovanos vertinimo akte, ir dovana įtraukiama į apskaitą. Dovanas į apskaitą įtraukia Apskaitos skyriaus darbuotojas, vadovaudamasis Dovanos vertinimo ir Dovanos perdavimo ir priėmimo aktu. Dovanos apskaitoje registruojamos kaip ūkinis inventorius teisės aktų nustatyta tvarka.
14.  Dovanos, kurių vertė viršija 150 eurų:
14.1. eksponuojamos VTPT patalpose, darbuotojams matomose vietose. Eksponuojant prie dovanos gali būti pateikiama informacija apie datą, dovanos teikėją,   progą ir kt.;
14.2. gali būti nurašoma turto apskaitą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka ir tais atvejais, kai ji yra sunaikinta, pavogta, nepataisomai sugadinta dėl stichinės nelaimės, gaisro ar kitų priežasčių arba pagrobta ar kitaip neteisėtai pasisavinta. Dovanos vagystės faktas patvirtinamas teisėsaugos institucijų dokumentu;
14.3. jei dovana yra gendantis, suvartojamas produktas, sprendimą dėl naudojimo    priima VTPT direktorius ar jo įgaliotas asmuo.
15.  Dovanos nepataisomo sugadinimo ar sunaikinimo faktas nustatomas Aprašo 5 punkte nurodytų subjektų sprendimu.
16.  Informaciją apie užregistruotas dovanas skelbia už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo kas pusmetį VTPT interneto svetainėje.
III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
17.  Už gautų, įvertintų ir įregistruotų dovanų priežiūrą ir tvarkymą atsakingas direktoriaus pavaduotojas veiklos planavimui ir aprūpinimui.
18.  Kiti dovanos, kurios vertė viršija 150 eurų, apskaitos ir saugojimo klausimai sprendžiami vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.
19.  Asmenys, pažeidę šio Aprašo reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

                                                                      Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas,
                                                                      bei reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo,
                                                                      registravimo, saugojimo ir eksponavimo VTPT tvarkos
                                                                      aprašo priedas
 
DOVANOS VERTINIMO AKTAS
Nr.              
(Data ir registracijos numeris)

Eil. Nr.

Dovanos pavadinimas ir apibūdinimas

Dovaną perdavusios įstaigos pavadinimas ar darbuotojo vardas ir pavardė

Dovaną gavęs asmuo

Įteikimo data

Įteikimo vieta

Įteikimo aplinkybės

Kiekis

Vertė

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paskutinį kartą redaguota: 2022-10-27 09:03