Darbo pasiūlymai

Darbo pasiūlymai

TEISMO PSICHIATRAMS EKSPERTAMS

Reikalavimai:

Aukštasis medicinos (gydytojo) išsilavinimas, gydytojo psichiatro kvalifikacija.

Įstaiga siūlo:

konkurencingą atlyginimą;
profesinį tobulėjimą ir garantuotas, įstaigos apmokamas kvalifikacijos kėlimo galimybes;
vadovybės palaikymą ir dėmesį darbuotojo poreikiams;
profesionalų ir draugišką kolektyvą.

Specialūs reikalavimai: asmuo, siekiantis tapti teismo psichiatru ekspertu, turi:

1. baigti apmokymo kursą atliekant stažuotę darbo vietoje (nuo 6 iki 12 mėn.);
2. išlaikyti teismo eksperto kvalifikacijos (profesinių žinių) egzaminą įstaigoje pagal Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie SAM vadovo patvirtintą programą;
3. išlaikyti teisinių žinių egzaminą įstaigoje pagal teisingumo ministro patvirtintą, teisinių žinių programą asmenims, siekiantiems tapti teismo ekspertais;
4. būti neteistas už labai sunkų ar sunkų nusikaltimą, taip pat už nusikaltimą teisingumui, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai* (priklausomai nuo kategorijos):

teismo psichiatro eksperto-stažuotojo - 9,5 ir priemokos;
teismo psichiatro eksperto (žemiausios kvalifikacinės kategorijos) - 10,93 ir kintamoji dalis bei priemokos;
teismo psichiatro eksperto (aukščiausios kvalifikacinės kategorijos) - 13,78 ir kintamoji dalis bei priemokos.
Koeficientas yra didinamas, priklausomai nuo ekspertinio darbo stažo ir įgytos kategorijos.

Smulkesnė informacija teikiama tel. 8 5 267 7214; 8 5 267 7200 arba el. paštu info@vtpt.lt

*Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis 2022 metais – 181 euras.

TEISMO VAIKŲ IR PAAUGLIŲ PSICHOLOGAMS EKSPERTAMS

Reikalavimai:


aukštasis universitetinis išsilavinimas, klinikinės psichologijos specializacija;,
pasirengimas ir praktinė patirtis atlikti visus akredituotus psichodiagnostinius tyrimus;
būtina sąlyga - praktinė patirtis dirbant su vaikais ir paaugliais.

Įstaiga siūlo:

konkurencingą atlyginimą;
profesinį tobulėjimą ir garantuotas, įstaigos apmokamas, kvalifikacijos kėlimo galimybes;
vadovybės palaikymą ir dėmesį darbuotojo poreikiams;
profesionalų ir draugišką kolektyvą.

Specialūs reikalavimai: asmuo, siekiantis tapti teismo vaikų ir paauglių psichologu ekspertu, turi:

1. baigti apmokymo kursą atliekant stažuotę darbo vietoje (nuo 6 iki 12 mėn.);
2. išlaikyti teismo eksperto kvalifikacijos (profesinių žinių) egzaminą įstaigoje pagal Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie SAM vadovo patvirtintą programą;
3. išlaikyti teisinių žinių pagrindų egzaminą įstaigoje pagal teisingumo ministro patvirtintą, teisinių žinių programą asmenims, siekiantiems tapti teismo ekspertais;
4. būti neteistas už labai sunkų ar sunkų nusikaltimą, taip pat už nusikaltimą teisingumui, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai* (priklausomai nuo kategorijos):

teismo psichologo eksperto-stažuotojo – 8,0 ir priemokos;
teismo psichologo eksperto (žemiausios kvalifikacinės kategorijos) – 8,75 ir kintamoji dalis bei priemokos;
teismo psichologo eksperto (aukščiausios kvalifikacinės kategorijos) - 12,60 ir kintamoji dalis bei priemokos;
Koeficientas yra didinamas, priklausomai nuo ekspertinio darbo stažo ir įgytos kategorijos.

Smulkesnė informacija teikiama tel. 8 5 267 7214; 8 5 267 7200 arba el. paštu info@vtpt.lt

*Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis 2022 metais – 181 euras.

 

TEISMO VAIKŲ IR PAAUGLIŲ PSICHIATRAMS EKSPERTAMS

Reikalavimai:

Aukštasis medicinos (gydytojo) išsilavinimas, gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro kvalifikacija.

Įstaiga siūlo:

konkurencingą atlyginimą;
profesinį tobulėjimą ir garantuotas, įstaigos apmokamas kvalifikacijos kėlimo galimybes;
vadovybės palaikymą ir dėmesį darbuotojo poreikiams;
profesionalų ir draugišką kolektyvą.

Specialūs reikalavimai: asmuo, siekiantis tapti teismo vaikų ir paauglių psichiatru ekspertu, turi:

1. baigti apmokymo kursą atliekant stažuotę darbo vietoje (nuo 6 iki 12 mėn.);
2. išlaikyti teismo eksperto kvalifikacijos (profesinių žinių) egzaminą įstaigoje pagal Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie SAM vadovo patvirtintą programą;
3. išlaikyti teisinių žinių pagrindų egzaminą įstaigoje pagal teisingumo ministro patvirtintą, teisinių žinių programą asmenims, siekiantiems tapti teismo ekspertais;
4. būti neteistas už labai sunkų ar sunkų nusikaltimą, taip pat už nusikaltimą teisingumui, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai* (priklausomai nuo kategorijos):

teismo vaikų ir paauglių psichiatro eksperto-stažuotojo - 9,5 ir priemokos;
teismo vaikų ir paauglių psichiatro eksperto (žemiausios kvalifikacinės kategorijos) - 10,93 ir kintamoji dalis bei priemokos;
teismo vaikų ir paauglių psichiatro eksperto (aukščiausios kvalifikacinės kategorijos) - 13,78 ir kintamoji dalis bei priemokos.
Koeficientas yra didinamas, priklausomai nuo ekspertinio darbo stažo ir įgytos kategorijos.

Smulkesnė informacija teikiama tel. 8 5 267 7214; 8 5 267 7200 arba el. paštu info@vtpt.lt

*Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis 2022 metais – 181 euras.

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ INFRASTRUKTŪROS ADMINISTRATORIUI

Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos ieško Informacinių technologijų infrastruktūros administratoriaus darbui eiti antraeiles pareigas ne visu pareigybės krūviu, su nuotolinio darbo galimybe bei laisvai derinamu darbo grafiku.

IT Infrastruktūros administratorius, vykdydamas savo pareigas, atlieka šias funkcijas:

 • IT infrastruktūros strategijos ir architektūros sprendimai ir jų įgyvendinimas
 • Vykdo kompiuterinio tinklo projektavimo, tinklo aparatūros įrengimo, tinklo (taip pat ir bevielio) konfigūravimo, programinės įrangos diegimo darbus;
 • Konfigūruoja, valdo ir užtikrina saugumą vietiniame intranete;
 • Rūpinasi tinkamu kompiuterinio tinklo techninės bazės ir programinės įrangos funkcionavimu, kompiuterinio tinklo saugumu;
 • Rūpinasi kompiuterinio tinklo palaikymu individualiuose tinklo įrengimuose;
 • Suteikia naudotojams prisijungimo vardus ir slaptažodžius, išregistruoja naudotojus;
 • Dalyvauja valdant tarnybines stotis, diegiant ir palaikant jų operacines sistemas;
 • Teikia pasiūlymus kompiuterinio tinklo modernizavimo klausimais, rūpinasi kompiuterinio tinklo galimybių plėtojimu, atsižvelgiant į Tarnybos poreikius ir naujausias technines bei technologines galimybes;
 • Sutrikus infrastruktūros įrengimų veikimui, nustato gedimus ir juos pašalina (savarankiškai arba šias paslaugas užsakant iš specializuotų firmų);
 • Sprendžia iškilusias tinklo problemas ir teikia pasiūlymus dėl pastebėtų trūkumų ir problemų;
 • Atlieka profilaktinį kompiuterinio tinklo funkcionavimo patikrinimą;
 • Konsultuoja kompiuterinio tinklo naudotojus tinklo klausimais;
 • Nustato informacinės sistemos techninius reikalavimus, derina įsigyjamos kompiuterinės ir programinės įrangos specifikacijas;
 • Aktyviai užsiima incidentų prevencija. Įvykus incidentui, peržiūri ir įvertina įrangos būseną bei imasi veiksmų incidento pasekmėms pašalinti;
 • Pagal kompetenciją vykdo kitus su IT funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio darbus

 

Darbuotojui, einančiam šias pareigas, keliami šie reikalavimai:

 • Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį techninį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • Turėti bent vienerių metų darbo patirtį informacinių technologijų priežiūros srityje;
 • Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais įstaigos veiklą ir įstaigos kompetencijai priskirtų klausimų reguliavimą;
 • Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų saugą, kompiuterių tinklo darbo organizavimą ir priežiūrą;
 • Išmanyti kompiuterinių tinklų veikimo principus ir pagrindines technologijas (VPN, IPsec, QoS, HA, VLAN), gebėti administruoti tinklą ir tinklo paslaugas, sugebėti teorines žinias pritaikyti praktikoje;
 • Turėti patirties projektuojant ir diegiant kompiuterių tinklo sprendimus;
 • Išmanyti informacinių sistemų saugumo užtikrinimo priemones, apsaugos nuo virusų ir nesankcionuoto priėjimo priemones. Darbo su ugniasienėmis (pvz. FortiGate, Cisco ASA ir kitos) patirtis. Geros žinios tinklų problemų ieškojimui, šalinimui ir prevencijai;
 • Sprendimų ir techninių pasiūlymų pristatymas;
 • Dokumentacijos (procedūrų, taisyklių, ataskaitų), susijusios su kompiuterių tinklu, ruošimas.
 • Gebėti planuoti ir organizuoti darbą, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją, atlikti problemų analitinį įvertinimą;
 • Išmanyti dokumentų valdymą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, techninės dokumentacijos įforminimo tvarką, mokėti rengti raštus ir kitus dokumentus – idealiu atveju, žinoti ITIL principus;
 • Mokėti valstybinę kalbą pagal antrąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją ir vieną užsienio kalbą pažengusio vartotojo (B1) lygiu.

Darbo sąlygos ir apmokėjimas:

 • Nuotolinio darbo galimybė
 • Darbas antraeilėse pareigose nepilnu pareigybės krūviu.
 • Laisvai derinamas darbo grafikas.

Darbo apmokėjimas:

Atlyginimas už darbą puse etato (prieš mokesčius) - €800; Taip pat prie atlyginimo pridedama iki 20% kintama dalis, bei galimos priemokos iki 30%, esant padidintam darbo intensyvumui bei apimtims.

 

 

 

 

MEDICINOS REGISTRATORIUI

Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos ieško medicinos registratoriaus, darbui 1 pareigybės darbo krūviu, Vilniuje ir Klaipėdoje.

Medicinos registratorius, vykdydamas savo pareigas, atlieka šias funkcijas:

1. registruoja gaunamą ir siunčiamą korespondenciją dokumentų archyvavimo bei valdymo sistemoje;

2. atlieka pavestus atitinkamo ekspertinio padalinio spausdinimo darbus;

3. ruošia ekspertiniame padalinyje esančius dokumentus išsiuntimui, taip pat juos išsiunčia (išskyrus atvejus kai dokumentus ir kitą korespondenciją pavesta siųsti kitam darbuotojui);

4. ruošia ekspertinio padalinio dokumentus perdavimui, teisės aktų nustatyta  tvarka, į archyvą;

5. aprūpina ekspertinį padalinį reikiamomis kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis (išskyrus atvejus, kai šią funkciją pavesta vykdyti kitam darbuotojui);

6. rengia ekspertinio padalinio darbuotojų darbo grafikus ir pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius (išskyrus atvejus, kai šią funkciją direktoriaus įsakymu pavesta vykdyti kitam darbuotojui);

7. teikia tarnybos patarėjui (komunikacijos klausimams) reikiamus duomenis apie padalinyje atliktas teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizes civilinėse bylose;

8. rengia teismo psichiatrijos įstaigų ir privačių teismo ekspertų veiklą vykdančių

 asmenų veiklos ataskaitą Nr. 46 (sveikata);

9. laikosi įstatymų, teisės aktų , darbo tvarkos taisyklių, instrukcijų, darbo saugos ir sveikatos reikalavimų, pareigybės aprašyme nustatytų darbuotojo pareigų, funkcijų.

Darbuotojui, einančiam šias pareigas, keliami šie reikalavimai:

1. privalo turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 m., ir turėti šiam darbui skirtus įgūdžius (mokėti dirbti kompiuteriu, žinoti raštvedybos taisyklės ir pan.);

2. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus;

3. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, susijusius su jo atliekamu darbu, Tarnybos nuostatus, darbo tvarkos taisykles, pareigybės aprašymo nuostatas;

5. būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, korektiško elgesio, sugebėti bendrauti.                                                           

Darbo apmokėjimas:

Atlyginimas už darbą 1 pareigybės darbo krūviu (prieš mokesčius) – nuo 823 Eur – 876 Eur. Taip pat prie atlyginimo pridedama iki 20% kintama dalis, bei galimos priemokos iki 30%, esant padidintam darbo intensyvumui bei apimtims.

 

Paskutinį kartą redaguota: 2023-01-04 15:37